ดิฉัน นางสาวสุทธิดา เอ็มประโคน ผู้ปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิตจบใหม่

ประจำตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ (HS05-1)

ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก หลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

 

การปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน

วันที่ 21 สิงหาคม 2565 กิจกรรมการลงพื้นเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์นมกระบือ ณ รวินันท์ฟาร์ม ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

เป็นการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์นมกระบือต่อจากครั้งก่อน ในส่วนของวัตถุประสงค์ในการทำนมกระบือ และเสนอโครงการในการทำนมกระบือ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ อาทิเช่น ไอศกรีมนมกระบือ โยเกิร์ตนมกระบือ และพุดดิ้งนมกระบือให้มีหลากหลายรสชาติ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคและผู้ชื้อมากขึ้น และเสนอช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้แก่ชาวบ้านผู้เลี้ยงกระบือนม ในตำบลหนองโสน ในงานบูธกิจกรรมต่างๆ ทั้งส่วนภาครัฐและเอกชน และอีกช่องทางการจำหน่ายก็คือการขายออนไลน์ Facebook Instagram TikTok เป็นต้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


วันที่ 26 สิงหาคม 2565 การประชุมจัดเตรียมงานผ้าป่าเสวนาชุมชน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

การประชุมจัดเตรียมงานผ้าป่าเสวนาชุมชน ในวาระการประชุมมีการสรุปในแต่ละหัวข้อและแบ่งหน้าที่ในส่วนของการจัดงาน ทั้งเรื่อง การเคลียร์พื้นที่ทำความสะอาด การซ่อมแซมห้องน้ำ เคลียร์ถนนทางเข้า-ออก สรุปวันจัดสถานที่ และรวมถึงกำหนดการในการจัดงานผ้าป่าเสวนาชุมชน ว่ามีกำหนดการอย่างไร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 29-30 สิงหาคม 2565 การลงพื้นที่ปฏิบัติงานในการเคลียร์พื้นที่ทำความสะอาด และจัดเตรียมสถานที่งานผ้าป่าเสวนาชุมชน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง

วันที่ 29 สิงหาคม ลงพื้นที่เพื่อเตรียมสถานที่ในการจัดงานทอดผ้าป่าเสวนาชุมชน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นำโดยผู้นำชุมชน อาจารย์ประจำตำบลหนองโสน และผู้ปฏิบัติงานU2T ร่วมกันทำความสะอาดศูนย์การเรียนรู้ ตัดหญ้า เก็บขยะ และขนเต้นขนเก้าอี้ เพื่อมาเตรียมความพร้อมในวันงาน

วันที่ 30 สิงหาคม ลงพื้นเตรียมความพร้อม และสำรวจความเรียบร้อยของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ในการจัดโต๊ะ จัดเก้าอี้ ล้างห้องน้ำ ซื้ออุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในวันงานทอดผ้าป่าเสวนาชุมชน

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 กิจกรรมบุญผ้าป่าสามัคคี เสวนาชุมชน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนางรอง บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

กิจกรรมภายในช่วงเช้า มีการกล่าวเปิดงานบุญผ้าป่าโดย นางสาวเพชรรัตน์ ภูมาศ นายอำเภอนางรอง และกล่าวต้อนรับและขอบคุณโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลังจากกล่าวเปิดงานแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ชาวบ้านตำบลหนองโสน และผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันแห่บุญผ้าป่าเข้ามา ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนางรอง เวลา10.00น. มีการบรรยายพิเศษจาก คุณโจน จันได ผู้ก่อตั้งพันพรรณ-ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเองและศูนย์เมล็ดพันธุ์ เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง ‘ศาสตร์พระราชา’ ฝ่าทุกวิกฤติในยุค World Disruption” และกิจกรรมในภาคบ่าย เป็นกิจกรรมเสวนาชุมชน เรื่อง “เกษตรอินทรีย์ บนวิถีพอเพียง : ทำอย่างไรให้เป็นทางเลือกและทางรอดอย่างยั่งยืน”ผู้ร่วมเสวนานำโดย พระครูวิสุทธิพัฒนาภิรม เจ้าคณะตำบลหนองกง และผู้ร่วมเสวนาอีกหลายท่านที่ร่วมกิจกรรมเสวนาชุมชนในครั้งนี้

วันที่ 5-9 กันยายน 2565 ลงพื้นปฏิบัติงานดำเนินกิจกรรม การขับเคลื่อนการสร้างพลเมืองคุณภาพ U2T&ECT

วันที่ 5 กันยายน 2565 การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ผู้ปฏิบัติงาน U2T for BCG ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง ได้เข้าศึกษาเรียนรู้ E-Learning หลักสูตรพลเมืองคุณภาพผ่าน Platform อว. และลงพื้นที่พบ ครู กศน. และ ศส.ปชต. เพื่อศึกษาบทบาทหน้าที่และการดำเนินงานของศูนย์ ในการเผยแพร่ ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การเสริมสร้างพลเมืองคุณภาพและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนซึ่งถือเป็นการพัฒนาด้าน Social Literacy แก่ U2Tและประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองโสน

วันที่ 6 กันยายน 2565 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล เรื่องการเมืองเรื่องใกล้ตัว และวิถีประชาธิปไตยในชีวิตประจำวัน ณ หมู่บ้านหนองโสน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 7 กันยายน 2565 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล เรื่องผู้แทนที่พึ่งประสงค์ โดยลงไปสอบถามชาวบ้านว่า การจะเลือกใครเป็นผู้แทนของเราควรมีปัจจัยอะไรบ้าง ประชาชนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้ที่จะมาเป็นผู้แทนหรือไม่ คุณสมบัติของผู้แทน และประชาชนอยากได้ผู้แทนแบบไหนมาพัฒนาบ้านเมืองหรือพัฒนาชุมชนของเรา

วันที่ 8-9 กันยายน 2565 ผู้ปฏิบัติงานลงพื้นที่เก็บข้อมูลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตในครัวเรือน ในตำบลหนองโสน และระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะร่วมกับศูนย์เพื่อจัดทำรายงานสรุปผล

วันที่ 6 กันยายน 2565 ในช่วงบ่ายลงพื้นที่ปฏิบัติงานในโครางการ ข้าวเม่าเรารักกัญ ในการทำผลิตภัณฑ์ข้าวเม่ากัญชา

เป็นการลงพื้นที่ไปพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ข้าวเม่าในโครงการ ข้าวเม่าเรารักกัญ นำโดยอาจารย์ชมพู ผู้ปฏิบัติงาน U2T และผู้ให้ความรู้และพื้นที่ในการทำผลิตภัณฑ์ ก็คือผู้ช่วยตุ๊ก รวมถึงร่วมดำเนินงานในครั้งนี้ด้วย สูตรข้าวเม่าเรารักกัญเป็นสูตรใหม่ที่คิดค้นขึ้นมา เพื่อนำใบกัญชามาเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ข้าวเม่า ลักษณะของข้าวเม่าเรารักกัญจะเหมือนกับข้าวเม่าซีเรียล โดยการนำข้าวเม่าที่ตำไว้ไปทอดด้วยน้ำมันให้กรอบ และนำไปผสมกับส่วนผสมอื่นๆ เช่น เนย น้ำตาล และใบกัญชาทอดหรืออบแห้งนำมาตำหรือบดให้ละเลียดเพื่อเป็นส่วนผสม ให้มีรสชาติหวาน หอมเนย เมื่อผสมส่วนประกอบเสร็จแล้วให้นำไปอบด้วยอุณหภูมิ 150 องศา เวลาอบ 30 นาที ก็จะได้ข้าวเม่าซีเรียลเรารักกัญ

วันที่ 8 กันยายน 2565 อาจารย์ประจำตำบล ผู้นำชุมชน และผู้ปฏิบัติงานร่วมประชุมสรุปงานทอดผ้าป่าสามัคคี เสวนาชุมชน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านโคกว่าน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

เป็นประชุมสรุปการดำเนินงานในกิจกรรมทอดผ้าสามัคคี เสวนาชุมชน ในส่วนของค่าใช้จ่ายของการจัดงาน การสรุปยอดผ้าป่าที่ได้ และประชุมวางแผนงบประมาณคร่าวๆในการต่อเติมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนางรอง ในการทำเสา เทพื้น เป็นต้น

วันที่ 17 กันยายน 2565 ขายผลิตภัณฑ์ในโครงการU2T for BCGในงานซ้อมรับปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

กิจกรรมภายในงานให้แต่ละตำบลนำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ในโครงการมาวางจำหน่ายในงานซ้อมรับปริญญา ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่นำมาวางจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้ปฏิบัติงานU2Tได้ช่วยในการออกแบบผลิตภัณฑ์ คิดสูตรใหม่ๆขึ้นมาเพื่อพัฒนาสินค้าดูน่าสนใจมากขึ้น

การปฎิบัติงานประจำเดือนกันยายน ได้ปฏิบัติงานในส่วนของลงพื้นที่สอบถามข้อมูล การขับเคลื่อนการสร้างพลเมืองคุณภาพ U2T&ECT และได้เข้าศึกษาเรียนรู้ E-Learning หลักสูตรพลเมืองคุณภาพผ่าน Platform อว. เพื่อนำความรู้มาเผยแพร่ ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การเสริมสร้างพลเมืองคุณภาพและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนซึ่งถือเป็นการพัฒนาด้าน Social Literacy แก่ U2Tและประชาชนในพื้นที่ และได้ร่วมพัฒนาสูตรข้าวเม่าเรารักกัญในโครงการกับประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองโสนด้วย