โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

HS12-2 ตำบลถนนหัก

กิจกรรมการแปรรูปมะพร้าวหมูสีเป็นมะพร้าวแก้ว และการจดทะเบียนกลุ่มอาชีพ

ข้าพเจ้า นายชำนาญ ไกรพะเนาว์ ประเภทประชาชน ตำบลถนนหักตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นตำบลเก่าแก่โบราณ เป็นพื้นที่ทำการเกษตร ปลูกข้าว เลี้ยงสัตว์ และมีภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องราวดีๆ ที่อยากจะเชิญชวนทุกท่านมาชมของดีตำบลถนนหัก นั่นก็คือ มะพร้าวหมูสี ของดีตำบลถนนหัก ที่เราสามารถนำมาแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆได้อีกมากมาย อีกทั้งยังสามารถช่วยเพิ่มรายได้ ให้กับคนในชุมชนอีกด้วย มะพร้าวหมูสี เป็นมะพร้าวที่ปลูกอยู่ในพื้นที่ของตำบลถนนหัก มีต้นมะพร้าวเก่าแก่ให้เราได้ชมในหมู่บ้าน มะพร้าวหมูสี เป็นมะพร้าวที่มีลำต้นเตี้ย ลูกดก มีขนาดลูกเล็ก มีเนื้อนุ่ม และมีน้ำรสชาติหวานชื่นใจ ทำให้มีกลุ่มอาชีพในชมชน นำมะพร้าวหมูสีมาแปรรูปเป็นมะพร้าวเผา บ้านผักหวานพัฒนาหมู่ที่1และบ้านผักหวานหมู่ที่5 และมะพร้าวแก้ว บ้านหนองม่วงหมู่10 โดยกลุ่มการทำมะพร้าวแก้ว จะมีสมาชิกทั้งหมด5 คน

มะพร้าวแก้ว ขนมไทยโบราณ ที่มีรสชาติหวานหอม คัดสรรเนื้อมะพร้าวหมูสีที่เนื้ออ่อนนุ่มพอดี มาให้เป็นวัตถุดิบสำคัญ กิจกรรมประจำเดือนนี้จึงมีการดำเนินการจัดกิจกรรมสาธิตการทำมะพร้าวแก้วด้วยสีธรรมชาติ ร่วมกับกลุ่มสัมมาชีพบ้านหนองม่วง โดยทีมงานผู้ปฎิบัติงานได้ร่วมกันประสารงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ได้เชิญอาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและแปรรูป มาให้ความรู้กับกลุ่มสัมมาชีพ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มะพร้าวแก้ว โดยการใช้สีธรรมชาติ สีม่วงจากดอกอัญชัน สีเขียวจากใบเตย สีแดงจากกระเจี๊ยบ และได้ทดลองทำสีเหลืองจากขมิ้น และเพิ่มกลิ่นหอมด้วยกลิ่นมะลิ ทำให้ขนมมีกลิ่นหอมและน่าทานมากยิ่งขึ้น ขั้นตอนและวิธีการทำมะพร้าวแก้วจากวิทยากร ตั้งกะทะ ผสมน้ำเปล่า น้ำตาลทราย เข้าด้วยกัน นำมะพร้าวหมูสีขูดเส้นหรือขุดเป็นชิ้นลงไปผัดไฟอ่อนจนกระทั่งน้ำตาลงวด ปรุงรสด้วยเกลือ แบ่งมะพร้าวหมูสีขูดเส้นที่ผัดจนงวดแล้วเป็น 3 ส่วน ใส่น้ำสีต่าง ๆ ลงไปผัดจนกระทั่งสีกระจายทั่วดี (เข้ม อ่อน ตามใจชอบ) และผัดจนงวดอีกรอบ นำมะพร้าวหมูสีที่ผัดจนงวดแล้วมาใส่ลงถ้วยขนาดเล็กนำไปตากลม หรือ เข้าเตาอบไฟอ่อน(50 องศาเซลเซียส) จนกระทั่งแห้งดี พร้อมเสิร์ฟและจำหน่ายในราคาถุงละ25 บาท ท่านใดที่สนใจติดต่อสั่งซื้อ สามารถติดต่อได้ที่ นางรัตติยา อยู่จงดี ประธานกลุ่ม โทร. 087-2400846

กิจกรรมการแปรรูปมะพร้าวหมูสีเป็นมะพร้าวแก้วในครั้งนี้ ทำให้ข้าพเจ้าและทีมงานรู้จักวางแผนการทำงาน และได้เรียนรู้สูตรการทำมะพร้าวแก้ว เพื่อพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชนตำบลถนนหัก ให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น กว่า10 %ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG การจดทะเบียนกลุ่มอาชีพ เป็นการจัดตั้งกลุ่มอาชีพที่มีสมาชิกตั้งแต่ 5 คนขึ้นไปโดยเป็นการรวมตัวของชาวบ้านที่ประกอบอาชีพเดียวกัน ดำเนินกิจกรรมด้านอาชีพกิจกรรมผลิตและจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง โดยมีคณะกรรมการดำเนินงานของกลุ่มมีระเบียบข้อบังคับ เพื่อส่งเสริมให้ครัวเรือนมีสัมมาชีพชุมชนมีการรวมกลุ่มช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพและก่อให้เกิดรายได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในด้านการผลิตการตลาดและการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้ประกอบการชุมชน เพื่อเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสัมมาชีพตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ข้าพเจ้าและทีมงานได้ติดต่อประสานงานกับทางเกษตรอำเภอนางรอง เพื่อหาแนวทางและเรียนรู้ขั้นตอนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ โดยมีการจัดประชาสัมพันธ์เชิญชวนครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนที่ประกอบอาชีพเดียวกันหรือประเภทเดียวกันเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มอาชีพ และมีการประชุมหรือจัดเวทีสร้างความรู้ความเข้าใจโดยอธิบายวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ และมีการดำเนินการจัดตั้งกลุ่มอาชีพโดยสมาชิกได้ร่วมกันกำหนดองค์ประกอบพื้นฐานของกลุ่ม เช่น การตั้งชื่อกลุ่มตามความเห็นชอบของสมาชิก โดยใช้ชื่อกลุ่มว่ากลุ่มสัมมาชีพบ้านหนองม่วง การกำหนดที่ตั้งกลุ่ม เป็นศาลาหมู่บ้านหนองม่วงเพื่อเป็นสถานที่จุดศูนย์รวมสำหรับดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม การเลือกคณะกรรมการประกอบด้วยตำแหน่งหลักคือประธานและรองประธาน การตกลงการจัดทำกติกาของกลุ่มเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันระหว่างสมาชิกกลุ่มและกรรมการ สำหรับการจดทะเบียนกลุ่มอาชีพนั้นข้าพเจ้าและทีมงานได้แบ่งหน้าที่การติดต่อประสานงานระหว่างเกษตรอำเภอและกลุ่มอาชีพบ้านหนองม่วง เพื่อให้การจัดตั้งกลุ่มอาชีพในครั้งนี้ สำเร็จและลุล่วงไปด้วยดี เพื่อเป็นการต่อยอดและพัฒนากลุ่มและผลิตภัณฑ์ของชุมชนต่อไป