ข้าพเจ้า นางสาวจริยาภรณ์ แก้วปุม ผู้ปฏิบัติงานตำบลถนนหัก อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ HS12-2 ตำบลถนนหัก : โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงอัตลักษณ์สู่การเพิ่มมูลค่า ของตำบลถนนหัก อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 เตรียมวัสดุอุปกรณ์/สื่อ และจัดสถานที่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลถนนหัก อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ได้รับมอบหมายจัดทำสื่อในการอบรม การวิเคราะห์ศักยภาพ สภาพปัญหาความต้องการเพื่อพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์สู่การเพิ่มมูลค่าสินค้า สร้างรายได้กับชุมชนตำบลถนนหัก อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก หลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T FOR BCG) และ แบบฟอร์มสื่อ กิจกรรม 3 ข้อ มีดังต่อไปนี้ (1) เห็นพัฒนาผลิตภัณฑ์/สินค้าชุมชน (2) ตารางวิเคราะห์ ศักยภาพ ปัญหา และความต้องการ พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (3) เรียงลำดับปัญหาความ ต้องการเร่งด่วน 3 อันดับแรก จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม เช่น ปากกา กระดาษ ของว่าง/เบรท ฯลฯ จัดเตรียมจัดสถานที่ เช่น จัดโต๊ะ หนังสื่อไปติด และเขียนเพิ่มเติมเล็กน้อย ถ่ายรูป/video กิจกรรม วันที่ 23 สิงหาคม 2565 เวทีวิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการและแนวทางพัฒนาสินค้าตำบลถนนหัก ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T FOR BCG) ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลถนนหัก อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีกิจกรรม ช่วงเช้า การเตรียมความพร้อมและดูความเรียบร้อยของกิจการ เป็นการลงทะเบียนของผู้เข้าร่วมโครงการ กลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการ  (1) กลุ่มกระยาสารท บ้านผักหวาน หมู่ที่1 (2) กลุ่มมะพร้าวแก้ว บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 10 (3) กลุ่มดินปลูก (ดินถุงเงิน) บ้านโคกตาอิ่ม หมู่ที่ 11  โดยมี นาย จารึก คนชุม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถนนหัก อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมกับคณะบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลถนนหัก อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมกล่าวตอนรับคณะอาจารย์และผู้ปฏิบัติงานโครงการ U2T ในลำดับต่อไป กล่าวชี้แจงที่มาและวัตถุประสงค์โครงการโดย อาจารย์ ดร.คคนางค์ ช่อชู หัวหน้าโครงการ U2T ตำบลถนนหัก และคืนข้อมูลการขับเคลื่อนงานในรอบเดียวที่ผ่านมาในพื้นที่เป้าหมายตำบลถนนหัก กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ โดยผู้ร่วมงานได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมสันทนาการครั้งนี้ การวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์/สินค้าชุมชนอย่างมีส่วนร่วม (AIC) ตำบลถนนหักภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T FOR BCG) เป็นการทบทวนสภาพปัญหาที่พบของผลิตภัณฑ์/สินค้าในชุมชน และ ร่วมกันหาทางออก (ภาพฝัน) ที่อยากให้เห็น แนวโน้มในอนาคตจะพัฒนาผลิตภัณฑ์/สินค้าในชุมชนอย่างไร การจัดทำแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์และการนำแผนสู่การปฏิบัติการโดยการเขียนโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์/สินค้าชุมชน ลำดับสุดท้าย คือการสรุปกิจกรรมเติมเต็ม/แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ปฏิบัติงาน U2T ได้พูดคุย (AIC) ในช่วงท้ายหลังกิจกรรมเสร็จ ได้พูดถึงปัญหาและสิ่งที่ได้ทำสำเร็จ ของตนเอง หน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายว่ามีข้อตกบกพร่องตรงไหนหรือไม่ ได้จะได้แก้ไขในกิจกรรมครั้งต่อไป มีการเสริมพลังโดยอาจารย์สุจิตรา ยางนอก ให้กำลังใจและให้คำแนะนำในส่วนที่มีปัญหา การวิเคราะห์ศักยภาพสภาพปัญหาความต้องการเพื่อพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์สู่การเพิ่มมูลค่าสินค้า สร้างรายได้กับชุมชนตำบลถนนหัก อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก หลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T FOR BCG) วันที่ 25 – 31 สิงหาคม 2565 ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเก็บข้อมูลตำบลถนนหัก อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเก็บข้อมูล 10 หัวข้อใน Applications. U2T ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลผ่าน Applications. U2T การลงพื้นที่เก็บข้อมูล 10 หัวข้อในApplications. U2T ได้แก่ 1. ผู้ที่ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด 2. แหล่งท่องเที่ยว 3. ที่พัก/โรงแรม 4. ร้านอาหารในท้องถิ่น 5. อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น 6. เกษตรกรในท้องถิ่น 7. พืชในท้องถิ่น 8. สัตว์ในท้องถิ่น 9. ภูมิปัญญาท้องถิ่น 10. แหล่งน้ำในท้องถิ่น โดยแบ่งให้ผู้ปฏิบัติงานเก็บข้อมูลคนละ 50 ชุด วันที่ 4 กันยายน 2565 ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ณ ที่ทำการกลุ่มทำขนมกระยาสารท และกลุ่มสัมมาชีพบ้านหนองม่วง หมู่ 10 เพื่อจัดทำการสำรวจข้อมูลจัดตั้งกลุ่มเพื่อรับรองมาตรฐานกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนางรอง วันที่ 6 กันยายน 2565 ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองม่วง หมู่ 10 ตำบลถนนหัก อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อจัดกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์มะพร้าวแก้วจากสีธรรมชาติ โดยมีอาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมอาหารและแปรรูป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ และสาธิตให้กลุ่มสัมมาชีพบ้านหนองม่วง หมู่ 10 ได้ลงมือปฏิบัติทำด้วยตนเองและนำไปพัฒนากับผลิตภัณฑ์มะพร้าวแก้วต่อไป วันที่ 9 กันยายน 2565 ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ณ กศน.ประจำตำบลถนนหัก เพื่อทำกิจกรรมการพิชิตภารกิจ ECT WEEK ดังนี้ 1. การดำเนินกิจกรรม ECT WEEK ให้ดำเนินการโดยสามารถสอดแทรกร่วมกับกิจกรรมอื่น ๆ ในพื้นที่ที่ U2T ต้องดำเนินการในภารกิจอื่นๆ 2. การสำรวจข้อมูลเพื่อทำภารกิจแต่ละวัน (5-6 ก.ย. 2565) ให้ดำเนินการสำรวจข้อมูลจากประชาชนในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5 คน แล้วนำมาสรุปประมวลผลลงในแบบรายงานของแต่ละวัน และกิจกรรมการพิชิตภารกิจของ ECT WEEK จะมี 2 ภารกิจย่อย คือ 1. ใบ Certificate : จากการศึกษาอบรมหลักสูตรพลเมืองคุณภาพ 20 ep จาก application CIVIC EDUCATION บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน แล้วทำแบบทดสอบ ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (16 ข้อ) จะได้รับใบ Certificate 2. รายงานสรุปผลการลงพื้นที่ : เป็นผลจากการลงพื้นที่ปฏิบัติงานในสัปดาห์ ECT WEEK