ข้าพเจ้านายวัชระพงษ์ สุจินพรหม ผู้จ้างงานประเภทประชาชน ตำบลหนองตาด อำเภอเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ HS15-2

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)
มีวัตถุประสงค์ในการจัดสรรบุคลากรที่มีศักยภาพทั้งที่ยังอยู่ในระหว่างการหางาน หรือกำลังทำงานอยู่
ในปัจจุบัน เพื่อช่วยเหลือชุมชนต่างๆ ให้มีการเติบโตและรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างยั่งยืน โดยผู้เข้าร่วม
ในโครงการนี้จะต้องเข้าไปทำงานกับชุมชน “เป็นระยะเวลา 3 เดือน” ผ่านการใช้หลักการ BCG เพื่อเพิ่ม
รายได้ของแต่ละตำบลทั้งสิ้นร้อยละ 10 นับจากวันเริ่มโครงการจนวันสิ้นสุดโครงการ

ผู้ปฏิบัติงานโครงการ U2T ตำบล หนองตาด ได้ทำการเข้าอบรมและศึกษาวิธีการและสูตรการทำน้ำพริกปลากดุกฟูจากอาจาร์ยประจำสาขาวิชา วิทยาศาสตร์การอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อศึกษาและนำความรู้ที่ได้รับนำไปมอบต่อให้ชาวบ้านในชุมชน อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

ผู้ปฏิบัติงานโครงการ U2T ตำบล หนองตาด อบรมออนไลน์ เรื่องพลเมืองคุณภา ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการสร้างพลเมืองคุณภาพผ่านโครงการU2Tในความร่วมมือของ สนง.กกต และกระทรวง อว. และลงพื้นที่พบ ศศ.ปชต. เพื่อพูดคุยและรับความรู้แล้วจึงลงพื้นที่รวมกับ ศศ.ปชต. เพื่อให้ความรู้แก่ชาวบ้านในชุมชนที่รับผิดชอบ ให้ความรู้พูดคุยศึกษาแลกเปลี่ยนกันให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูง เพื่อให้ชาวบ้านเข้าใจในเรื่องพลเมืองคุณภาพ

ผู้ปฏิบัติงานโครงการ U2T ตำบล หนองตาด ได้ทำการลงพื้นที่ชุมชนเพื่อให้ความรู้ในการทำน้ำพริกปลากดุกฟูและข้าวแต๋น จากการที่ได้อบรมและศึกษามา และวร่วมมือกับชาวบ้านในชุมชนในการลงมือทำน้ำพริกปลาดุกฟูและข้าวแต๋น ที่ได้มีการศึกษาสูตรและพัฒนามาอย่างดี

ผู้ปฏิบัติงานโครงการ U2T ตำบล หนองตาด ได้ทำการเปิดบูธขายของผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้ศึกษาและพัฒนามาก่อนหน้านี้ น้ำพริกปลาดุกฟูและข้าวแต๋น ได้มีการจัดบูธ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยการเปิดบูธช่วยกันขาวบ้านในชุมชนและผู้ปฏิบัติงานโครงการ U2T ตำบล หนองตาด