โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

รหัสตำบล HS15-2 ชื่อผลิตภัณฑ์ จากปลาดุกแดดเดียวสู่น้ำพริกปลาดุกสูตรเด็ดและแต๋น แคร็กเกอร์

ชื่อบทความ : HS15-2 การปฏิบัติงานเดือนสิงหาคมภายใต้โครงการจากปลาดุกแดดเดียวสู่น้ำพริกปลาดุกสูตรเด็ดและแต๋น แคร็กเกอร์ ตำบลหนองตาด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อเจ้าของบทความ นายสมชาย พันธุ์แตง ประเภทประชาชนทั่วไป
กระผมนายสมชาย พันธุ์แตง ประเภทประชาชนทั่วไป HS15-2  ตำบลหนองตาด ผู้เข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กระทรวงอุดมศึกษาธิการ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม″

การปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน 2565

ประชุมปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายนในเรื่องการพัฒนาสูตรและปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ข้าวแต๋น

ลงพื้นที่ตำบลหนองตาด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ พัฒนาแต๋น แคร็กเกอร์  เนื่องจากชุมชนมีการเลี้ยงปลาและปลูกข้าวจึงทำให้ง่ายต่อการต่อยอดและพัฒนาผลิตภัณฑ์

พัฒนาเป็นสูตรต้มยำ ซึ่งใช้สมุนไพรที่มีในท้องถิ่นมารวมในข้าวแต๋น ได้เเก่ ข่า ตระไคร้ ใบมะกรูด สีต่างๆได้มาจากสีธรรมชาติของ ใยเตย อัญชัญ ขมิ้น

การจัดเก็บข้อมูลหมู่บ้าน บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 11 ตำบลหนองตาด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

คำขวัญหมู่บ้าน เจ้าพ่อคำเหลือง เจ้าแม่ศรีนวล ปกปักรักษา เครือตาปลาร้อยปี โรงสีเพิ่มค่า หนองรังกาคู่บ้าน

ประวัติหมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านในพื้นที่อาณาเขตปกครองของหมู่ที่ 12 บ้านลังกา ตำบลอิสาณโดยสมัยนั้นบริเวณแห่งนี้เป็นโคกทำเลเลี้ยงสัตว์ ที่มีต้นระกา (ต้นงิ้วป่า)ในภาษาท้องถิ่นเขมร ขึ้นอยู่มากจึงได้ชื่อว่า บ้านโคกระกา แล้วเพี้ยนเป็นบ้านโคกลังกา ในภาษาอีสาณ บุคคลชุดแรกที่เดินทางมาคือนายเรียน เป็นชาวบ้านจังหวัดศรีสะเกษ ได้มองเห็นทำเลในกาตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัยคือมีลักษณะดินดี น้ำดี และได้ชวนเพื่อนบ้านใกล้เคียงมาอยู่ด้วย จึงมีการขยับขยายมากขึ้น ครั้นเมื่อมีการก่อตั้งตำบลหนองตาดเมื่อปี 2507 ได้รวมกับบ้านบัลลังก์ ต่อมาจัดตั้งเป็นหมู่ที่ 11 ในปี พ.ศ.2511 เปลี่ยนชื่อเป็นบ้านโนนสมบูรณ์ ชาวบ้านทำนาปลูกข้าวเป็นหลัก และทำการเกษตรเลี้ยงวัว ปลา ไก่ ไก่ไข่ เป็ด เป็นรายได้เพิ่มเติม

 

ลงพื้นที่ที่บ้านโนนสมบูรณ์เพื่อเริ่มทำน้ำพริกปลาดุกฟูและทำข้าวแต๋นสมุนไพร โดยได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านเป็นอย่างดี โดยมีการแบ่งทีมงานออกเป็นสองฝ่ายสำหรับทำน้ำพริกปลาดุกฟูและข้าวแต๋น

 

ทีม U2Tหนองตาดดำเนิน โครงการการขับเคลื่อนการสร้างพลเมืองคุณภาพโดยพลเมืองคุณภาพ ( U2T & ECT ) โดยการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรพลเมืองคุณภาพผ่าน Platform อว. ในเว็บไซต์ u2t.ac.th จากนั้นนำความรู้ที่ได้มาทำแบบทดสอบเพื่อรับใบ Certificate Online
จากนั้นทีมU2Tหนองตาดทำการลงพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำกิจกกรมกับชาวบ้านที่มาร่วมอบรมในแต่ละวัน โดยมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนในหัวข้อต่าง ๆ เช่น บทบาทหน้าที่ของศส.ปชต. การดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมในการเมืองโดยการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้แทนการเมืองที่ประชาชนต้องการควรมีลักษณะอย่างไร และการดำเนินชีวิตของประชาชนมีความสอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร ซึ่งหลักจากพูดคุย แลกเปลี่ยน และทำกิจกรรมร่วมกับชาวบ้านแล้ว มีการทำเป็นสรุปรายงานเพื่อส่งให้กับอาจารย์ประจำตำบล