โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG

(U2T for BCG and Regional Development)

“ปัญหาการลงพื้นที่ กิจกรรม ECT WEEK”

ดิฉันนางสาวณัฐริยา จงปลูกกลาง ประเภทบัณฑิตจบใหม่ เป็นผู้ปฏิบัติงานใน ตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 5-8 กันยายน 2565 ทางทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลหินโคน ได้ลงพื้นที่ไปยังตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเข้าไปเก็บข้อมูล การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการสร้างพลเมืองคุณภาพ หรือ ECT WEEK โดยทางทีมผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมมือกับทางกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) ทั้งนี้เพื่อเป็นการทราบข้อมูลโดยเบื้องต้นว่าทางชาวบ้าน ตำบลหินโคน มีความรู้ ความเข้าใจ ถึงการดำเนินชีวิตถามวิถีประชาธิปไตยหรือไม่อย่างไร หรือทางกรรมการ ศส.ปชต. ในตำบลได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้กับชาวบ้านหรือไม่

โดยทีมผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเป็นเวลา 4 วัน เบื้องต้นเดินทางไปเก็บข้อมูลโดยมียานพาหนะคือ รถจักรยานยนต์ การลงพื้นที่ในช่วงของเดือนกันยายน อุปสรรคหรือปัญหาที่พบเจอ คือ ฝนตก และเส้นทางในการขับขี่เต็มไปด้วยโคลนตมหรือมีน้ำท่วมขังเป็นบางจุด เนื่องจากฝนที่ตกลงมาตามฤดูกาล รวมไปถึงตำบลหินโคนเป็นพื้นที่ห่างไกล และมีหมู่บ้านเป็นจำนวนมาก คือ 16 หมู่บ้าน และมีหมู่บ้านที่อยู่ห่างออกไปหลายกิโลเมตรจึงทำให้ไม่สามารถลงพื้นที่เก็บข้อมูลได้ครบทุกหมู่บ้าน และปัญหาที่ทางทีมผู้ปฏิบัติงานได้พบเจออีกหนึ่งปัญหา คือ ไม่มีการประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้กับทางชาวบ้านได้รับทราบ หรือรับรู้ถึงการเข้ามาเก็บข้อมูลในครั้งนี้ของทีมผู้ปฏิบัติงาน โดยทางทีมผู้ปฏิบัติงานได้แจ้งให้กับทางกรรมการ ศส.ปชต.ตำบลหินโคน ทราบถึงการขอเข้ามาลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล แต่ทั้งนี้ไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์ หรือประกาศเสียงตามสายให้กับชาวบ้านในชุมชนได้รับรู้ จึงทำให้การลงพื้นที่ในครั้งนี้ชาวบ้านเกิดความประหลาดใจเล็กน้อย แต่ทางทีมผู้ปฏิบัติงานได้มีการแจ้งหรือนำเอกสารให้กับชาวบ้านได้รับรู้ว่า ทางทีมผู้ปฏิบัติงานมีจุดประสงค์อย่างไร หรือมีวัตถุประสงค์ในการเข้ามาเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย ปัจจัยในการเลือกผู้นำ ตัวแทน หรือด้านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพียงเท่านี้ ไม่ได้มีจุดประสงค์ที่ไม่ดีแต่อย่างไร เพื่อที่จะนำข้อมูลตรงนี้ไปวิเคราะห์สรุปผล และดำเนินการร่วมกัน

การดำเนินงานในครั้งนี้เดินทางมาถึงวันที่ 9 กันยายน 2565 คือวันที่ทางทีมผู้ปฏิบัติงาน และทาง กศน.ตำบลหินโคน ต้องมาวิเคราะห์ และสรุปงานร่วมกัน เบื้องต้นผ่านไปได้ด้วยดีทางชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี หลังจากที่ได้มีการเข้าไปพูดคุยถึงเรื่อง การเมืองเรื่องใกล้ตัว การดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย มีปัจจัยอะไรในการเลือกผู้แทน และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่นำมาใช้ในการดำเนินชีวิต สรุปใจความสำคัญพอสังเขป คือ ชาวบ้านในชุมชน ตำบลหินโคน ดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย ใช้ชีวิตกันอย่างพอเพียงหรือพอประมาณ ตามวิถีชีวิต คือการทำอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี คือ การเป็นลูกบ้านที่ดีของผู้ใหญ่บ้าน เมื่อมีการประชุมหมู่บ้านก็ไปให้ความร่วมมือทุกครั้ง ยึดหลักเสียงข้างมากเมื่อมีการประชุม และเมื่อมีการเลือกตั้งจะมีการรณรงค์ไม่ให้ซื้อสิทธิขายเสียง หรือทำเรื่องทุจริต และไปใช้สิทธิเลือกตั้งทุกครั้ง ไม่นอนหลับทับสิทธิ เพราะคำนึงถึงว่าเป็นเรื่องที่ควรทำเสมอ

 ทั้งนี้จะมีเพียงเรื่องที่ทางทีมผู้ปฏิบัติงานต้องการเสนอแนะเพิ่มเติม คือ ต้องการจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ก่อนการลงพื้นที่เข้าไปเก็บข้อมูล เพื่อให้ชาวบ้านในชุมชนได้รับรู้กันทุกท่าน เพื่อจะได้เป็นการเตรียมตัวของทางชาวบ้านเอง และจะได้ไม่เป็นการสร้างความประหลาดใจให้กับตัวชาวบ้าน และเพื่อการทำงานที่ง่ายมากยิ่งขึ้น