ข้าพเจ้า นางสาวสตกมล มณีพงษ์ ประเภทประชาชน ตำบลหินโคน หลักสูตร HS24-2 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมปฏิบัติงานได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน etc week ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (คส.ปชต.) ระหว่างวันที่ 5-9 กันยายน 2565 ณ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (คส.ปชต.) ตำบลหินโคนเพื่อศึกษาบทบาทหน้าที่และการดำเนินของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (คส.ปชต.) เรียนรู้การขับเคลื่อนภารกิจการสร้างเครือข่ายและการทำงานร่วมกับชุมชน

 

ในวันที่ 7 กันยายน 2565 ข้าพเจ้าและทีมปฏิบัติงานได้เข้าพบกรรมการศส.ปชต. และลงพื้นที่บ้านโคกสนวนเพื่อพูดคุยกับชาวบ้านในชุมชนถึงการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองโดยการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งทุกระดับสอบถามถึงลักษณะของผู้แทนทางการเมืองที่ชาวบ้านต้องการมีลักษณะเป็นอย่างไร โดยมีประเด็นซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นดังนี้

1.ผู้แทนทางการเมืองที่มีความรู้ความสามารถ

2.ผู้แทนทางการเมืองที่ทำงานเพื่อส่วนรวมด้วยความเสียสละ

3. ผู้แทนทางการเมืองที่เป็นผู้มีวิสัยทัศน์

4.ผู้แทนทางการเมืองที่มีการดำเนินชีวิตที่ดี

5.ผู้แทนทางการเมืองที่มีประวัติดี

6.ผู้แทนทางการเมืองที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

7.ผู้แทนทางการเมืองที่มีคุณธรรม จริยธรรม

8.ผู้แทนทางการเมืองที่มีความเข้มแข็งและกล้าหาญ

9.ผู้แทนทางการเมืองต้องมีความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้

และ10.ผู้แทนทางการเมืองที่มีอุดมการณ์ประชาธิปไตย

หลังจากที่ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้นำข้อมูลดังกล่าวมาจัดทำแบบรายงานสรุปผลการลงพื้นที่ และนำจัดส่งให้กับครู กศน.ประจำตำบล

 

 

จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในครั้งนี้ได้ซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของชาวบ้านในชุมชนทำให้ทราบถึงมุมมองที่หลายหลากของชาวบ้านที่ต้องการผู้แทนทางการเมืองในลักษณะต่างๆและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของคนในชุมชนซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนาทางด้านสังคมที่ดี