โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG

(U2T for BCG)

บทความประจำเดือนกันยายน

ข้าพเจ้า นายรุจิรงค์ เรืองคง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ประเภทประชาชน ประจำตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในเดือนกันยายนข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงาน ได้รับมอบหมายให้ดำเนินกิจกรรม ECT Week ที่เป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยในตำบล โดยได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (คส.ปชต.) ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) ตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งข้าพเจ้าได้รับผิดชอบในการลงพื้นที่วันที่ 8 กันยายน 2565 สัมภาษณ์ชาวบ้านในชุมชนบ้านโคกสนวน หมู่ที่ 2 เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตประจำวันที่สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากการลงพื้นที่สัมภาษณ์ สามารถสรุปข้อมูลได้ดังนี้

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1. นางสมประสงค์ วิเศษสูงเนิน อาชีพเกษตรกร บ้านโคกสนวน ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำรงชีวิต คือ การแบ่งที่ดินออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่หนึ่ง ใช้พื้นที่ 30 % สำหรับขุดสระไว้กักเก็บน้ำในฤดูฝน เพื่อให้มีน้ำสำรองไว้ใช้ในฤดูแล้ง รวมไปถึงการใช้น้ำสำหรับการทำปศุสัตว์ เช่น เลี้ยงโค กระบือ เป็นต้น ส่วนที่สองใช้พื้นที่ 30% ในการปลูกข้าวที่เป็นอาหารประจำวันให้เพียงพอตลอดปี เพื่อลดต้นทุนในการซื้ออาหาร และยังสามารถเลี้ยงชีพตนเองได้อีกด้วย ส่วนที่สามใช้พื้นที่ 30% ในการปลูกผลไม้ตามฤดูกาล เช่น กล้วย แก้วมังกร มะม่วง องุ่น และ ฝรั่ง เป็นต้น และส่วนที่สี่ใช้พื้นที่ 10% ในการสร้างบ้านสำหรับเป็นที่อยู่อาศัย และพักผ่อนหลังจากการทำงาน

2. นายสมเกียรติ มืดทัพไทย อาชีพเกษตรกร บ้านโคกสนวน ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำรงชีวิต คือ มีความพอประมาณในการใช้จ่าย โดยมีการวางแผนการเงินสำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้องใช้ในแต่ละเดือน ให้สอดคล้องกับรายได้ที่ตนมี และมีการเก็บออมเงินอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นเงินทุนสำรองในกรณีที่อาจเกิดเหตุฉุกเฉินได้ในอนาคต

3. นายสอาด เทียมมวย อาชีพรับจ้างทั่วไป บ้านโคกสนวน ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำรงชีวิต คือ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี จากการเตรียมตัวให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจที่กำลังถดถอยในปัจจุบัน ด้านสังคมที่ยังมีความขัดแย้งกันเกิดขึ้น ด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมและด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นต้น เพื่อให้สามารถปรับตัวและรับมือได้อย่างทันท่วงที

4. นางสำรวย สีฟ้า อาชีพแม่บ้าน บ้านโคกสนวน ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำรงชีวิต คือ การตัดสินใจบนหลักของความมีเหตุผล ในการวางแผนเรื่องการใช้จ่าย เนื่องจาก เป็นผู้ดูแลด้านการเงินของครอบครัว จึงต้องแบ่งเงินออกเป็นสัดส่วนตามความจำเป็น ไม่มีการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย และมีการทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย เพื่อให้เห็นภาพรวมของการใช้จ่ายตลอดเดือนอีกด้วย

5. นางพิกุล มณีพงษ์ อาชีพแม่บ้าน บ้านโคกสนวน ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำรงชีวิต คือ การรู้จักประหยัดอดออม จากการลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น เช่น ลดการซื้อสินค้าฟุ่มเฟือย ประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ มีหารายได้เสริมเพื่อใช้จ่ายในครอบครัว และมีการออมเงินหลากหลายรูปแบบเช่น การฝากธนาคาร และกลุ่มออมทรัพย์ต่างๆ เป็นต้น

6. นางวาสนา มืดทัพไทย อาชีพเกษตรกร บ้านโคกสนวน ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำรงชีวิต คือ การพอมี พอกิน พอประมาณ รู้จักการพึ่งพาตัวเองก่อนเสมอ โดยมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมาย พยายามไม่เบียดเบียนผู้อื่น และมีการนำเกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับพื้นที่ที่ตนมี ทำให้ได้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดต้นทุนการซื้อทรัพยากรที่ไม่จำเป็น และสามารถเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัวได้อีกด้วย

รูปภาพประกอบ


นอกจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลแล้ว ข้าพเจ้ายังได้เข้ารับฟังการอบรมหลักสูตรพลเมืองคุณภาพ 20 ep ผ่านระบบ E-learning ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ หลักการของประชาธิปไตย และการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากนั้นก็ได้ทำแบบทดสอบใน application CIVIC EDUCATION แล้วได้รับใบ Certificate จำนวน 3 ใบ ประกอบด้วย หลักสูตรพลเมืองคุณภาพ หลักสูตรเยาวชนพลเมืองในวิถีใหม่ และ หลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยในคู่มือนักศึกษาวิชาทหาร

รูปภาพประกอบ

 

วิดิโอประกอบ