โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

 หลักสูตรHS17-2 : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำบลตลาดโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนกันยายน

ข้าพเจ้า นายณรงค์ มุลจุล ผู้ปฏิบัติงานประเภทประชาชน ตำบลตลาดโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่าน Google Meet สรุปวาระการประชุมดังนี้

  1. การติดต่อขอใช้สถานที่องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์และศาลาประชาคมหมู่ที่ 3 ตำบลตลาดโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
  2. ติดต่อคนในชุมชนเพื่อเชิญเข้าร่วมกิจกรรมประกวดลายผ้าไหม
  3. นัดหมายเวลาและจัดเตรียมสถานที่
  4. การจัดเตรียมอาหารกลางวันและเบรก
  5. การรับส่งคนในชุมชนที่มาเข้าร่วมกิจกรรม

ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ประจำหลักสูตรพร้อมทั้งประชาชนได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมประกวดแข่งขันเพื่อหาลายผ้าไหมที่เป็นต้นตำหรับของตำบลตลาดโพธิ์และได้ออกแบบโลโก้และชื่อของผลิตภัณฑ์ที่มีความหมายและออกความคิดเห็นร่วมกัน โดยได้ข้อสรุปชื่อแบรนด์ดังนี้ แพรไหมสายใยตำบลตลาดโพธิ์

รูปกิจกรรมการประกวดผ้าไหม

     ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ประจำหลักสูตรพร้อมทั้งประชาชนได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จักสานชุมชนตลาดโพธิ์และได้มีวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑ์จักสานให้มีลวดลายที่หลากหลาย

การสร้างแนวคิดในการออกแบบ

  1. กลุ่มผู้ใช้ 2. กลุ่มผู้ผลิต

– เด็ก-วัยรุ่น                                                    – การออกแบบรวดลาย

– วัยทำงาน                                                     – สีสัน

– รูปแบบของผลิตภัณฑ์

รูปกิจกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์จักสาน

     ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ประจำหลักสูตรพร้อมทั้งประชาชนได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมการย้อมสีธรรมชาติ โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้ในเรื่องของการย้อมสีผ้าไหมที่ทำมาจากสีธรรมชาติ เช่น สีจากดอกอัญชัน ขมิ้น ฝาง และเปลือกมะพร้าว

รูปวัตถุดิบของสีธรรมชาติ

     ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) ในวันที่ 5-9 กันยายน 2565

รูปลงพื้นที่ปฏิบัติงาน