ข้าพเจ้านายณรงค์เดช ด่านทิม  ผู้ปฏิบัติงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ ประจำตำบลหนองกะทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (B2T for BCG and Regional Develomen) ได้ทำการลงพื้นที่เก็บข้อมูล TCD(Thailand Community Data) เก็บข้อมูล เกษตรกรในพื้นที่ ของตำบลหนองกะทิง กรอกข้อมูลลงระบบ ได้จัดการเตรียมพื้นที่สำหรับการจัดอบรมเชิงปฎิบัติการสร้างความรู้เรื่องน้ำสมุนไพรให้แก่ กลุ่มน้ำสมุนไพร ตำบลหนองกะทิง ที่ศาลาประชาคม หมู่ที่ 11 บ้านหนองกะทิงพัฒนา

การดำเนินงานในเดือนกันยายน ของตำบลหนองกะทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ข้าพเจ้าและผู้ปฎิบัติงานได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำสมุนไพรและชาเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ของกลุ่มน้ำสมุนไพร ตำบลหนองกะทิง ณ ศาลาประชาคม หมู่ 11 บ้านหนองกะทิงพัฒนา โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้ ทั้งหมด 2 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ ดร.จุตุพัฒน์ สมัปปิโต สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร และอาจารย์ เพียรพรรณ สุภะโคตร สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและแปรรูป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ อบรมเกี่ยวกับการพัฒนาน้ำสมุนไพร น้ำข้าวโพด น้ำมัลเบอร์รี่ น้ำตะไคร้เตยหอม และน้ำอัญชันมะนาว และมีชาแบบชง ดื่ม มีทั้งหมดสองแบบ ได้แก่ ชาใบเตย และ ชาใบหม่อน โดยการอบรมพัฒนา มีส่วนช่วยในการให้ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ มากขึ้นเช่น การยืดอายุผลิตภัณฑ์ ให้อยู่ได้นานมากยิ่งขึ้นและการเสริมสร้างคุณประโยชน์ของน้ำ

ทีมผู้ปฎิบัติงานตำบลหนองกะทิง ร่วมกับ กศน.ประจำตำบล ดำเนินงานเข้าพบกรรมการ ศส.ปชต.พูดคุยบทบาทหน้าที่ การขับเคลื่อนสร้างยุทธศาสตร์การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการสร้างเครื่อข่ายพลเมือง (ECT Week)

วันที่ 15-18 กันยายน 2565 U2T for BCG BRU FAIR ชม ชิม ช้อป แชร์ มหกรรมจำหน่ายสินค้าคัดสรรคุณภาพจากจังหวัด โดยตำบลหนองกะทิงได้จัดบูธจำหน่ายและแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ของเราด้วย โดยสินค้าที่จำหน่ายได้แก่ น้ำสมุนไพร น้ำข้าวดพด น้ำมัลเบอร์รี่ น้ำอัญชันมะนาว น้ำตะไคร้เตยหอม และชาใบเตย ชาใบหม่อน อีกด้วย

สรุปเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำสมุนไพรและชาเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ทำรายงาน ศส.ปชต. เรียนรู้เพิ่มเติ่มผ่านระบบ ฺBCG-LEARNING สำรวจลงพื้นที่เก็บข้อมูลเกษตรกรของตำบล