กิจกรรมการลงพื้นที่โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์


     1. เข้าร่วมประชุมออนไลน์และออนไซต์ กับคณาจารย์ประจำหลักสูตรและทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อวางแผนการติดตามและการลงพื้นที่จัดกิจกรรมพัฒนาโครงการยกระดับ ตำบลด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาหม่องกัญชาเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์ผงชงดื่มเพื่อสุขภาพ ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

2.คณาจารย์และทีมผู้ปฏิบัติงาน U2T ตำบลทะเมนชัย ลงพื้นที่จัดกิจกรรมให้ความรู้การทำผลิตภัณฑ์ยาหม่องกัญชาเพื่อสุขภาพ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ บ้านน้อยพัฒนา ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

3.คณาจารย์และทีมผู้ปฏิบัติงาน U2T ตำบลทะเมนชัย ลงพื้นที่จัดกิจกรรมให้ความรู้การทำผลิตภัณฑ์ผงชงดื่มเพื่อสุขภาพ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ บ้านบุลิ้นฟ้า ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

4.ทีมผู้ปฏิบัติงาน U2T ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดทำข้อมูล C-05 แผนนำสินค้าออกสู่ตลาดและบันทึกข้อมูลลงในระบบ https://assignment.u2t-pbm.com พร้อมทั้งจัดทำข้อมูล C-06 เพื่อนำข้อมูลบันทึกลงในระบบถัดไป

5.ทีมผู้ปฏิบัติงาน U2T ตำบลทะเมนชัย ลงพื้นที่สอบถามเกี่ยวกับดำเนินงานของ ศส.ปชต. รวมถึงการขับเคลื่อนภารกิจและการสร้างเครือข่ายทา งานในพื้นที่ชุมชน กับคณะกรรมการ กศน.ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

 

6.ทีมผู้ปฏิบัติงาน U2T ตำบลทะเมนชัยจัดเตรียมสถานที่ให้พร้อมและผลิตภัณฑ์ให้เพียงพอต่อการจำหน่ายในวันที่ 15-18 กันยายน 2565  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

7.ทีมผู้ปฏิบัติงาน U2T ตำบลทะเมนชัย ได้ประจำบูธวันที่ 15-18 กันยายน 2565  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ผงชงดื่มเพื่อสุขภาพและยาหม่องกัญชาเพื่อสุขภาพ

 

8.ประชุมสมาชิกทีมตำบลทะเมนชัยร่วมกับคณาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน การติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงข้าวอินทรีย์ชงดื่มเพื่อสุขภาพและยาหม่องกัญชาเพื่อสุขภาพในลำดับถัดไป

9.ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าทีมผู้จ้างงาน ทำหน้าที่ในการประสานงานสมาชิกให้ความร่วมมือจากงานมอบหมาย ของมหาวิทยาลัย อาจารย์ประจำหลักสูตร และหน่วยงานประสานงาน (กบค.)

10.จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน และบันทึกข้อมูลลงในระบบ