ข้าพเจ้า นายณัฐพล นวลศรี ผู้ปฏิบัติงานโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้กับประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประเภทประชาชน ประจำตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2565 กระผมและทีมงาน U2T ตำบลเมืองแฝก ได้ลงพื้นที่ศาลากลาง บ้านหนองเก้าข่า ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อเข้าพบกรรมการ ศส.ปชต.

ซึ่งมีกรรมการ ศส.ปชต. ที่ให้ข้อมูลมี 2 ท่านได้แก่

1.คุณธนากร ศักดานุศาสน์  2.คุณทนงศักดิ์ แสมรัมย์  ซึ่งได้ให้ความรู้เรื่องต่างๆมีดังนี้

บทบาทหน้าที่ กก.ศส.ปชต.คือศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตําบลเมืองแฝก ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้บุคลากรภาครัฐ  ภาคเอกชน ประชาชนในตําบลและชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมและ ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และสํานักงาน คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  ในการเผยแพร่วิชาการ การให้ความรู้ความเข้าใจ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและการศึกษาแก่ประชาชน รวมทั้งผู้สมัครรับเลือกตั้ง การพัฒนาการเมืองและ การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของประชาชน ส่งเสริมการตรวจสอบการเลือกตั้ง การส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้สิทธิเลือกตั้งโดยสุจริตและ เที่ยงธรรม การขยายและพัฒนาเครือข่ายให้เข้ามาช่วยเหลือการเลือกตั้ง รวมทั้งสร้างจิตสํานึกสาธารณะให้เกิดขึ้น กับประชาชน ตลอดจนทําหน้าที่พลเมืองดีพิทักษ์รักษาสิทธิของตนเอง ของผู้อื่น ของชุมชนตามรัฐธรรมนูญ ด้วยวิถีทางระบอบประชาธิปไตย  ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย พ.ศ. ๒๕๖๐

การบริหารจัดการศูนย์ ศูนย์ ศส. ปชต. ตำบลเมืองแฝก ทำหน้าที่บริหาร ศส.ปชต. ให้มีความพร้อมในการทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ร่วมทั้งประสานงานไปยังหน่อยงานราชการอื่นๆในชุมชน เช่น อบต. โรงเรียน ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครในชุมชน

การให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย ให้ความรู้ประชาธิปไตยแก่ฐานพลังมวลชน และประชาชนกลุ่มต่างๆ ทำให้ประชาชนเกิดจิตสำนึกและมีพฤติกรรมเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัติริย์ทรงเป็นประมุข

ขยายเครือข่ายพลเมือง ศูนย์ ศส. ปชต. สร้างและขยายเครือข่ายพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย ให้มีจำนวนมากขึ้น และมีการทำงานร่วมกันจะเกิดพลังในการเปลี่ยนแปลงมหาศาล

ส่งเสริมหมู่บ้าน/ชุมชนประชาธิปไตยส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนประชาธิปไตย(หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีพลเมืองจำนวนมากจะเป็นหมู่บ้าน/ชุมชนประชาธิปไตยต้นแบบ ที่ผู้คนมีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย เช่น มีความรักสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ใช้เหตุผลบนความแตกต่าง  เคารพสิทธิเสรีภาพ เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีวินัยและความรับผิดชอบ

ส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมประชาธิปไตยในตำบล เช่น มีการเดินรนรงค์เชิญชวนให้คนในชุมชนออกไปเลือกตั้ง และส่งเสริมให้คนในชุมชนไม่ซื้อสิทธิขายเสียง การเลือกตั้งต้องมาจากระบอบประชาธิปไตยที่โปร่งใสไม่มีการทุจริต และส่งเสริมในโรงเรียนให้นักเรียนรู้จักประชาธิปไตยให้เห็นแต่ประโยชน์ของสังคมและส่วนรวม

มีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้งมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้ง เช่น รวบรวมข้อมูลการเลือกตั้งเช่น สถานที่เลือกตั้ง รายชื่อผู้เคยเป็น กปน. จำนวนผู้มาใช้สิทธิ สถิติบัตรดี บัตรเสีย เรื่องร้องเรียน แสวงหาและพัฒนา กปน. มืออาชีพจากเครือข่ายพลเมืองฯ เตรียมพลเมืองสนับสนุนการเลือกตั้ง เช่น รณรงค์ประชาสัมพันธ์ /ออช./เครือข่ายการข่าว

จากนั้น วันที่ 6 กันยายน 2565 ได้ลงพื้นที่พูดคุยกับชาวบ้านในชุมชนถึงการดำเนินชีวิตประจำวันของชาวบ้านสอดคล้องกับ วิถีประชาธิปไตยอย่างไร

พวกเราชาว U2T ได้ลงพื้นที่ร่วมกับกรรมการ ศศ.ปชต. เพื่อพูดคุยกับชาวบ้านและสัมภาษณ์ชาวบ้านในชุมชนตำบลเมืองแฝกโดยสรุปการสัมภาษณ์ชาวบ้านในชุมชนมามีดังนี้

คนในชุมชนได้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งทุกครั้งที่มีการจัดการเลือกตั้ง และเคราพกฏเกณฑ์ของชุมชน และให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของส่วนรวมภายในชุมชน เช่น ทำความสะอาดรอบหมู่บ้านกับคนในชุมชนและเครพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เคารพสิทธิ เสรีภาพของตนเองและผู้อื่นเคารพกฎระเบียบของชุมชนและกฎหมาย เช่น ปฏิบัติตามกฎจราจร ไม่ผ่าไฟแดง จอดรถให้นักเรียนข้ามทางม้าลาย เป็นต้น และออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งทุกครั้ง รวมทั้งเข้าร่วมการประชุมและกิจกรรมของชุมชนอย่างเต็มใจ และร่วมแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นโดยไม่อคติ

จากนั้นวันที่ 7 กันยายน 2565 ได้ลงพื้นที่การเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองโดยการออกไปใช้สิทธิ เลือกตั้งทุกระดับ สอบถามถึงผู้แทนทางการเมืองที่ประชาชนต้องการควรมีลักษณะ

พวกเราชาว U2T ได้ลงพื้นที่ร่วมกับ  กรรมการ ศส.ปชต. พื้นที่เพื่อพูดคุยกับชาวบ้านในชุมชนถึงการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองโดยการออกไปใช้สิทธิ เลือกตั้งทุกระดับ สอบถามถึงผู้แทนทางการเมืองที่ประชาชนต้องการควรมีลักษณะอย่างไรบ้าง ซึ่งได้สุ่มสัมภาษณ์บุคคลในชุมชนตำบลเมืองแฝก โดยสรุปการสัมภาษณ์ชาวบ้านในชุมชนมามีดังนี้

คนในชุมชนต้องการผู้แทนที่มีความรู้ความสามารถ เช่น มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เพราะปัจจุบันสิ่งเหล่านี้เข้ามามีบทบาทในองค์กรมากขึ้น สามารถคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยความซื่อตรง

และต้องการผู้แทนทางการเมืองที่ทำงานเพื่อส่วนรวมด้วยความเสียสละ  ละหรือเลิกความเห็นแก่ตัว เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เปิดใจยอมรับฟังความคิดเห็นที่เเตกต่างกัน ปรับความคิดเห็นที่ต่างกันด้วยสันติวิธีอย่างมความคิดสร้างสรรค์ รู้จักการไห้ รู้จักการแบ่งปัน สละความสุขความสบายส่วนตัว หรือผลประโยชน์ของตนเอง เพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่หวังผลตอบเเทน มีคุณธรรมจริยธรรม เช่น มีความซื่อสัตย์ ยุติธรรม ประหยัด ขยัน อดทน รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา มีความสะอาด มีเหตุผล มีมารยาทที่ดี ช่วยเหลือตนเองได้ เป็นต้น

จากนั้นวันที่ 8 กันยายน 2565 ได้ลงพื้นที่การดำเนินชีวิตประจำวันของชาวบ้านสอดคล้องกับ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พวกเราชาว U2T ร่วมกับกรรมการ ศส.ปชต. ได้พาลงพื้นที่เพื่อพูดคุยกับชาวบ้านในชุมชนถึงการดำเนินชีวิตประจำวันของชาวบ้านสอดคล้องกับ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้สุ่มถามชาวบ้านในตำบลเมืองแฝกมาก โดยสรุปการสัมภาษณ์ชาวบ้านในชุมชนมามีดังนี้

ชาวบ้านในชุมชน ได้ปลูกพืชผักผลได้กินเองในครัวเรือนของตนเอง และปลูกพืชผักหลายชนิดเช่น ไม้ผลและผักยืนต้น  มะม่วง มะพร้าว มะขาม ขนุน ละมุด ส้ม กล้วย น้อยหน่า มะละกอ กะท้อน แคบ้าน มะรุม สะเดา ขี้เหล็ก กระถิน นอกจากนั้นยังสามารถขายให้ชาวบ้านในชุมชนได้อีกด้วยและปลูกข้าวหอมมะลิไว้กินเองและจำหน่าย และได้ทำบัญชีรายรับรายจ่ายในครัวเรือนเพื่อให้ทราบรายรับรายจ่ายในครัวเรือนแต่ละวันและได้ปลูกพืชผักและเลี้ยงสัตว์ไว้เป็นอาหารสัตว์ที่เลี้ยงได้แก่ สัตว์น้ำ ปลาไน ปลานิล ปลาตะเพียนขาว ปลาดุก เพื่อเป็นอาหารเสริมประเภทโปรตีน และยังสามารถนำไปจำหน่ายเป็นรายได้เสริมได้อีกด้วย และเลี้ยงกบได้สุกร หรือ ไก่ เลี้ยงบนขอบสระน้ำ ทั้งนี้ มูลสุกรและไก่สามารถนำมาเป็นอาหารปลา บางแห่งอาจเลี้ยงเป็ดได้

จากนั้นวันที่ 10 กันยายน 2565  ได้เข้าร่วมการอบรมร่มกับชาวบ้านในชุมชนตำบลเมืองแฝกในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมการขายโดยการจัดจำหน่ายหน่ายสินค้าทางออนไลน์ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลเมืองแฝก บ้านหนองครก ตำบลเมืองแฝกอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยเนื้อหาการประชุมมีดังนี้

การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) คือการทำการตลาดหรือธุรกิจผ่านแพลตฟอร์มสื่อออนไลน์ เช่น โฆษณา Facebook, โฆษณา Google, โฆษณา Youtube, โฆษณา Instagram โดยอาจมีการจ้างยิงแอดโฆษณากับทางเอเจนซี ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อทำให้สินค้าของเราเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น โดยใช้วิธีต่างๆ ในการ โฆษณาเว็บไซต์ หรือ โฆษณาขายสินค้าที่จะนำสินค้าของเราไปเผยแพร่ตามสื่อออนไลน์ เพื่อให้ผู้อื่นได้รับรู้และเกิดความสนใจ จนกระทั่งเข้ามาใช้บริการหรือซื้อสินค้าของเราในที่สุด โดยการตลาดออนไลน์ (Online Marketing) สามารถทำได้หลายช่องทาง ดังนี้

Search Engine Marketing คือการตลาดออนไลน์บน Search Engine เป็นการทำให้สินค้าของเราติดอันดับการค้นหาในลำดับแรกๆ ซึ่งจะทำให้เราถูกค้นพบได้ง่ายและถูกคลิกได้บ่อยกว่าเว็บไซต์ที่อยู่ด้านล่างหรืออยู่ในหน้าถัดไป แบ่งออกเป็น

การทำการตลอดออนไลน์ หรือ ออนไลน์ มาร์เก็ตติ้ง ในการยิงแอดโฆษณานั้นมี 2 วิธี คือ การทำด้วยตัวเอง หรือ การจ้างเอเจนซี ซึ่งไม่ว่าคุณจะทำเองหรือจ้างยิงแอดโฆษณากับทางเอเจนซี แต่ละแบบก็มีข้อดี-ข้อเสีย แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับคุณว่าจะเลือกแบบไหนที่คุณคิดว่าคุ้มค่ากับธุรกิจของคุณ สำหรับธุรกิจที่เลือกจ้างยิงแอดโฆษณาก็เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วคนที่ทำการตลาดออนไลน์ (Online Marketing) หรือ ออนไลน์ มาร์เก็ตติ้ง นั้นมักจะไม่ค่อยมีเวลาทำโฆษณาด้วยตัวเองดังนั้นการจ้างยิงแอดโฆษณาจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับคนที่ธุรกิจออนไลน์

จากนั้นวันที่ 12 กันยายน 2565 ได้เข้าร่วมอบรมการเปิดร้านออนไลน์ shopee ภายใต้แพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ (U2T online Marketplac) โดยมีเนื้อหาหลักๆดังนี้

ปัจจุบัน Shopee มีให้บริการอยู่ทั้งหมด 7 ประเทศ ประกอบด้วย ไต้หวัน, อินโดนีเซีย,มาเลเซีย ,ฟิลิปปินส์ ,เวียดนาม, สิงคโปร์ และประเทศล่าสุดก็คือไทย ซึ่งก็เปิดมาได้ราวครึ่งปี มียอดผู้สมัครใช้งานกว่า 2 ล้านรายแต่ทางผู้ให้บริการไม่ได้แยกนะครับว่าคนที่สมัครเข้ามาเป็นผู้ซื้อหรือผู้ขาย

จุดเด่นของแพลตฟอร์มนี้คือสะดวกรวดเร็วมีความเป็นโซเชียลคล้ายกับ Instagram คือตัวลูกค้าสามารถกดติดตามร้านหรือกดถูกใจสินค้าได้,มีระบบแฮชแท็ก รวมถึงระบบแชทติดต่อกับคนขายโดยตรง

ส่วนคนขายก็ลงสินค้าใหม่ได้ง่าย มีโปรโมชั่นและกิจกรรมจาก Shopee มาให้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เหมาะสำหรับพ่อค้าแม่ค้ามือใหม่ หรือร้านเล็กๆที่อยากจะสร้างฐานลูกค้าของตัวเองขายของใน Shopee

ดาวน์โหลดแอปฯ Shopee ลงโทรศัพท์มือถือ รองรับการใช้งานทั้ง iOS/Android. กดลงทะเบียน สามารถสมัครขายของด้วยเบอร์โทรศัพท์, Email, Line, Facebook หรือ Gmail ก็ได้ทั้งหมดเลย สมัครเรียบร้อยเลยก็ลงขายสินค้าได้เลย

ซึ่งการอบรมในครั้งที่ทำให้มีความรู้เรื่องการตลาดออนไลน์สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

และวันที่ 15 กันยายน 2565 กระผมได้ไปออกบูทตำบลเมืองแฝกที่มหาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งได้นำสินค้ามาจำหน่ายมีดังนี้ น้ำพริกกากหมูทรงเครื่อง น้ำพริกปลาทู กล้วยเรกแตก กล้วยฉาบรสปาปีกี้ ซึ่งในงานทุกตำบลเอาผลิตภัณฑ์ของตนเองมาแสดงทำให้ได้แลกเปลี่ยนความรู้แนวคิดการทำงานสามารถนำไปต่อยอดและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของตำบลตัวเองให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

และสุดท้ายนี้ กระผมหวังเป็นยิ่งว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ให้กันท่านที่สนค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องต่างๆ ไม่น้อยก็มาก  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโครงการดีๆแบบนี้อีก ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาอ่านบทความที่มีสาระความรู้ที่ดี