บทความสรุปการปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
โดยนางสาว พัชรพร จันทร์งาม
ประจำเดือน กันยายน 2565


นางสาวพัชรพร จันทร์งาม ปฏิบัติงานร่วมกับทีมงานในการดำเนินงานโครงการเพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ โดยการทำผลิตภัณฑ์ ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ มี 2 ผลิตภัณฑ์ คือ 1)ผงข้าวอินทรีย์ชงดื่มเพื่อสุขภาพ 2) ยาหม่องกัญชา เพื่อสุขภาพ ตรากัญกัน
มีหมู่บ้านที่สนใจเข้าร่วมในโครงการ คือ บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านบุลิ้นฟ้า บ้านหนองตราด บ้านน้อยพัฒนา และ สมาชิก ทีมงานผู้ปฏิบัติงาน ร่วมลงพื้นที่ดำเนินงานครั้งนี้

โดยมีรูปแบบการทำกิจกรรมดังนี้
1.ประสานงานกับผู้นำหมู่บ้าน เพื่อขอความร่วมมือลงพื้นที่ดำเนินงานของทีมสมาชิกผู้ปฏิบัติงานและประชาชน
2.ลงพื้นที่จัดเตรียมวัสดุเพื่อทำผลิตถัณฑ์ในหมู่บ้านกับประชาชน


3.ประชุมวางแผนการทำงานของทีมงานตำบลทะเมนชัย และ สอนวิธีการทำให้กับประชาชนในหมู่บ้านทำย่าหม่องกัญชาเพื่อสุขภาพ ที่บ้านน้อยพัฒนา


4.ลงพื้นที่ประชุมการวางแผนการทำงานที่บ้านบุลิ้นฟ้าและสอนวิธีการทำ ข้าวอินทรีย์ ชงดื่มเพื่อสุขภาพ

5.นำผลิตภัณฑ์ที่ได้ ไปเปิดบูธจำหน่าย ในวันที่14-18กันยายน 2565 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

6.บันทึกบทความและเผยแพร่ในระบบ
7.ปฏิบัติงานในฐานะปฏิบัติงานทำหน้าที่ในการประสานงานสมาชิกให้ความร่วมมือจากการมอบหมายจากอาจารย์ประจำหลักสูตร และ หน่วยงานประสานงาน (กบค.)
ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ประชาชนในความสนใจในการทำผลิตภัณฑ์ย่าหมองกัญชา และ ข้าวอินทรีย์ ชงดื่มเพื่อสุขภาพ เป็นอย่างมากเพราะจะทำให้เกิดรายได้เสริมในครอบครัวและจะทำให้มีอาชีพหลัก และทำให้รู้จักวิธีการทำย่าหมองกัญชา และ ข้าวอินทรีย์ ชงดื่ม เพื่อสุขภาพ และพัฒนาต่อไปให้ดีขึ้น