การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านบุตาวงษ์ ในการทำกล้วยปากแตก และน้ำอัญชัน บุตาวงษ์ เพื่อนำสินค้ามาจำหน่ายในงานซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ในวันที่ 15-18 กันยายน 2565

                           

                                                 

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม ECT Week ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนการสร้างพลเมืองคุณภาพ โดยพลเมืองคุณภาพ โดยผู้ปฏิบัติงานได้ทำงานร่วมกับ ศส.ปชต. ในพื้นที่ตำบลหนองคู เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข การเสริมสร้างพลเมืองคุณภาพ และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ซึ่งผู้ปฏิบัติงานได้ทำการลงพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 5-9 กันยายน 2565 ตามแผน จากนั้นทำการระดมความคิดเห็นที่ได้จากการลงพื้นที่ร่วมกับกรรมการ ศส.ปชต. ตำบลหนองคู เพื่อจัดทำเป็นรายงาน