• HS10-1 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)
  ข้าพเจ้า นางสาว ศศิชา แซ่ลิ้ม ผู้เข้าร่วมโครงการ HS10-1 โครงการน้ำพริกกากหมูเมืองแฝกเลิศรส เสริมรายได้ ขยายเศรษฐกิจชุมชน และ โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนเมืองแฝกแข็งแรง น้ำพริกปลาทูคั่วแห้งโอชา ประจำตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
  เมื่อวันที่27สิงหาคม 2565 ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายงาน จากอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ประจำหลักสูตร ซึ่งมี2ท่าน คือ อาจารย์ ศรณี เนลเสนและอาจารย์ พิมพ์ภัช วราศิวพงศ์ ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ ทำน้ำพริกปลาทูคั่วแห้ง และ น้ำพริกกากหมูทรงเครื่อง โดย การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมร่วมกันกับชาวบ้านตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ กิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นที่ ศาลากลาง หมู่บ้าน บ้านหนองเก้าข่า โดยมี คุณศิรินญา หนองหาน มาเป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำน้ำพริกในครั้งนี้ ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากตัวแทนจากหมู่บ้านต่าง ๆ เข้าร่วมอบรมอย่างทั่วถึง และหลังจากการอบรมสิ้นสุด ทุกคนต่างได้รับผลิตภัณฑ์น้ำพริกกลับบ้านเป็นอาหารสำหรับคนในครอบครัวอีกด้วย    หลังจากนั้นในวันที่ 29 สิงหาคม2565 ข้าพเจ้า และผู้ปฏิบัติงานทุกคน เข้าร่วมประชุมออนไลน์ เกี่ยวกับเรื่องการเตรียมร่วมทำบุญผ้าป่าเสวนาชุมชน เพื่อสมทบทุนสร้าง ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอนางรอง บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่จะจัดขึ้น ในวันที่31 สิงหาคม2565 ซึ่งข้าพเจ้าและเพื่อนผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลได้เดินทางเข้าร่วม เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
  ซึ่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ กับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ กลุ่มรักษ์นางรองสีเขียวยั่งยืน ประชาชนชาวอำเภอนางรอง และผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้าง ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนางรอง ในพื้นที่ประมาณ1ไร่ ซึ่งคุณมานพ บุญรอด พร้อมครอบครัว ได้บริจาคเป็น สาธารณะสมบัติ มาแล้วจำนวน2 ครั้ง คือในวันที่18กุมภาพันธ์ 2563 และในวันที่ 27 เมษายน2564 โดยในการทอดผ้าป่าทั้ง2ครั้งนั้น ได้ปัจจัยประมาณ1,000,000บาท ซึ่งได้ใช้ดำเนินการสร้างศาลาประจำศูนย์การเรียนรู้ไปแล้วทั้งหมด แต่ศาลาเรียนรู้ยังไม่เสร็จเรียบร้อย โดยยังขาดงบประมาณ อีกประมาณ400,000 บาท จึงจะเสร็จสมบูรณ์ เพื่อจะใช้เป็นสถานที่อันเป็นประโยชน์ยิ่งต่อชุมชนท้องถิ่น ด้านการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับประชาชนในชุมชน

  วันที่1กันยายน2565 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ เกี่ยวกับการนัดหมายลงพื้นที่จัดกิจกรรมในวันที่10กันยายน 2565 และการจัดบู๊ธนำสินค้าประจำตำบลของตนเองมาจำหน่าย ในวันที่14-18 กันยายน2565 เพื่อให้คนในชุมชนมีรายได้จากการจำหน่ายน้ำพริกกากหมูและน้ำพริกปลาทูคั่วแห้ง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ประจำชุมชนเมืองแฝก และเป็นการเปิดตัวสินค้าให้คนโดยทั่วไปได้รู้จักกันให้กว้างขวางยิ่งขึ้นอีกด้วย

 • และเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานอื่น ๆ ได้ลงพื้นที่ ร่วมกับ กรรมการศูนย์ส่งเสริม พัฒนาประชาธิปไตย ศส.ปชต. เพื่อส่งเสริม พัฒนาประชาธิปไตย ณ ศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตย ในเขตพื้นที่ตำบลเมืองแฝก เป็นภารกิจ ECT WEEK ซึ่งจะมี 2 ภารกิจย่อย คือ การสำรวจข้อมูลทั้ง5ใบงาน ดำเนินงานและพิจารณาตามความเหมาะสม และรายงานสรุปผลการลงพื้นที่ปฏิบัติงานในสัปดาห์ECT WEEK เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วส่งแบบรายงานสรุปผลลงพื้นที่ให้กับ กรรมการ เลขานุการ ศส.ปชต.(ครูกศน.ตำบล)
  ในวันที่10 กันยายน 2565 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมการขายโดยการจัดจำหน่าย สินค้าทางออนไลน์ ภายใต้โครงการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ฐานราก หลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG(U2T for BCG) ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งโครงการ ดังกล่าว จัดขึ้น ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองครก ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีจุดประสงค์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ และแนวคิด ด้านการโฆษณาสินค้า และการทำตลาดออนไลน์ การทำน้ำพริกกากหมูทรงเครื่อง และน้ำพริกปลาทูคั่วแห้งเพื่อการจัดจำหน่าย ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชน ผู้ร่วมโครงการ สามารถสร้างรายได้เสริมให้กับตนเองและครอบครัว โดยมี ว่าที่ร้อยตรีอานนท์ ด่านดอน เป็นวิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้
 • วันที่12 กันยายน 2565 ด้วยสป อว ได้กำหนดการอบรมการทำตลาดออนไลน์ ผ่านช่องทาง Shopee ซึ่งผู้ปฏิบัติงาน สามารถเข้าอบรม ผ่านลิ้งก์ หรือ QR codeได้
  ทั้งนี้ ข้าพเจ้า ได้ลงพื้นที่ ปฏิบัติงาน ตามที่ได้รับมอบหมายมานั้น ตลอดระยะเวลา ที่ผ่านมา ข้าพเจ้า ได้ความรู้ เกี่ยวกับ การทำน้ำพริกปลาทูคั่วแห้ง และน้ำพริก กากหมูทรงเครื่อง พร้อมทั้ง ได้ ลงมือทำ น้ำพริก ด้วยตนเอง พบว่า เราสามารถ นำไปประกอบอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ ให้กับตนเองครอบครัว และ อนาคต หากเรานำเทคโนโลยี เข้ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ให้เป็นที่ต้องการแก่ผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็น วางขายตามหน้าร้าน หรือ การขาย แบบออนไลน์ ก็สามารถสร้างรายได้ให้เราทุกช่องทาง