การดำเนินงานปฏิบัติงานโครงการ U2T ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เขตพื้นที่ ตำบลหนองคู  อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน กันยายน 2565

ข้าพเจ้านางสาวศิโรรัตน์ ยุตะวัน เป็นผู้ปฏิบัติงานประเภท บัณฑิตของตำบลหนองคู อำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์ โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

วันที่ 2 กันยายน 2565

ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติงานขั้นตอนการทำกล้วยปากแตกบุตาวงษ์ ซึ่งจะแบ่งเป็น กล้วยอบเนย กล้วยรสปาปริก้า กล้วยเบรคแตก และการทำน้ำอัญชัน เมื่อขั้นตอนการทำเสร็จสิ้น ขั้นตอนต่อไปเข้าสู่ในกระบวนการบรรจุภัณฑ์ แพคสินค้า เพื่อเตรียมจัดจำหน่ายต่อไป

 

วันที่ 5-9 กันยายน 2565

ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานลงพื้นที่ ณ ศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยของตำบลหนองคู ได้เข้าพบกรรมการศูนย์ฯ ณ ที่ทำการ ศส.ปชต (กศน.ตำบล) เพื่อศึกษาบทบาทหน้าที่และการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การขับเคลื่อนภารกิจ การสร้างเครือข่ายและการทำงานร่วมกับชุมชนและลงพื้นที่เก็บข้อมูลในชุมชนการเมืองเรื่องใกล้ตัวกับวิถีประชาธิปไตยในชีวิตประจำวัน ข้อมูลเกี่ยวกับผู้แทนที่พึงประสงค์ การจะเลือกใครเป็นผู้แทนของเรา ควรมีปัจจัยอะไรบ้าง คุณสมบัติของผู้แทนที่คนต้องการมีอะไรบ้าง และข้อมูลเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต 

วันที่ 12-13 กันยายน 2565

ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงาน ตำบลหนองคูได้ลงพื้นที่ถ่ายทำโฆษณาผลิตภัณฑ์น้ำอัญชันและกล้วยปากแตกบุตาวงษ์และได้ประชุมเตรียมการวางแผนการจัดจำหน่ายสินค้า 

วันที่ 14 กันยายน 2565

ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานได้ช่วยกันจัดเตรียมสินค้าเพื่อบรรจุภัณฑ์ กล้วยปากแตก และ น้ำอัญชันแพ็คสินค้าและในช่วงบ่ายข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานได้นำสินค้ามาเตรียมและจัดสถานที่ให้พร้อมเพื่อเตรียมมาจัดจำหน่ายในงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่จัดขึ้นในวันที่15-18 กันยายนนี้

วันที่ 15-18 กันยายน 2565

ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานได้นำสินค้ามาจัดจำหน่าย ที่งาน U2T for BCG BRU FAIR  ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจัดขึ้นภายในงานซ้อมรับปริญญาเป็นมหกรรมจำหน่ายสินค้าคัดสรรคุณภาพจากจังหวัดบุรีรัมย์ 152ตำบล การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อที่จะได้ให้ทุกคนสามารถเดินชม ชิม ช็อป และแชร์ สินค้าของตำบลต่างๆ ที่มาจากคนในชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์