โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T For BCG)

หลักสูตร HS21-2 : คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

ตำบลหนองคู อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ประจำเดือนกันยายน

          ข้าพเจ้านางสุหลา เศรษฐภักดี ผู้ปฏิบัติงานประเภทประชาชน ได้มีการปฏิบัติงานมีรายละเอียด ดังนี้

 

ทีมผู้ปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T For BCG) ได้เข้ามาส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจของตำบลหนองคู โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตำบล คือ กล้วยปากแตกบุตาวงษ์และน้ำอัญชัน ซึ่งทางทีมผู้ปฏิบัติงานคณะอาจารย์ประจำตำบล ชาวบ้านในชุมชนได้ให้ความร่วมมือให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์

ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นั้นได้พัฒนาทั้งเรื่องของรสชาติ และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ มีการอบรมให้ความรู้ ส่งเสริมการผลิต รวมไปถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบโลโก้ให้มีความเป็นเอกลักษณ์ของตำบลหนองคู เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ และนอกจากนี้ได้มีการให้ความรู้ในการจัดทำสื่อโฆษณา ทำช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ออนไลน์ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้น ซึ่งถ้าหากมีกลุ่มลูกค้าที่มากขึ้นจะทำให้ชาวบ้านในชุมชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น มีเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชน เนื่องจากวัตถุดิบที่ใช้นั้นมาจากในชุมชน

วันที่ 5-9 กันยายน 2565 ทำกิจกรรม ECT WEEK ได้เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้

  1. เข้าอบรมหลักสูตรพลเมืองคุณภาพ จาก Application CIVIC EDUCATION จำนวน 20 ep. และได้ทำแบบทดสอบท้ายบทเรียนเพื่อรับเกียรติบัตรของหลักสูตรพลเมืองคุณภาพ
  2. ทำกิจกรรมร่วมกับกรรมการ ศส.ปชต. ตำบลตลาดโพธิ์ โดยได้ลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องประชาธิปไตยกับประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการสร้างพลเมืองคุณภาพให้กับประชาชนในพื้นที่

จากการที่ทีมผู้ปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T For BCG) ได้เข้ามาส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจของตำบลหนองคูนี้ ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านในชุมชนเป็นอย่างดี