ข้าพเจ้านายทรรศพล สีหัวโทน ผู้ปฏิบัตรงานประเภทบัณฑิต HS18-2 ตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร HS18-2 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จากการปฏิบัติงานช่วงเดือนกันยายน ข้าพเจ้าได้ดำเนินการตามเป้าหมายงานปฏิบัติที่วางไว้ และยังเข้าร่วมประชุมเเผนการปฏิบัติงาน การพัฒนาโครงการประจำตำบล ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตำบลบุโพธิ์ เพื่อวางเเผนและได้รับการมอบหมายหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย และได้รับมอบหมายการลงพื้นที่ส่งเอกสารต่างๆ ไปยังตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ภาระกิจที่ได้รับมอบหมาย เป็นตัวเเทนพร้อมผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลบุโพธิ์ ร่วมเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้าง “ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนางรอง” ยอดจำนวนทั้งสิ้น 5,009 บาท
ภาระกิจต่อมาได้รับหน้าที่มอบหมายในการส่งเอกสาร ให้กับู้ใหญ่บ้านเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้เข้าร่วมโครงการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาต่อยอดการบริหารจัดการและสร้างผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์
วันที่ 21 เดือนสิงหาคม 2565 อบรมเรื่องการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาต่อยอดการบริหารจัดการและสร้างผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์ โดย รศ.ดร.อุทิศ ทาหอม อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ให้เกียรติเป็นวิทยากร ซึ่งการอบรมครั้งนี้ได้เชิญผู้นำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,3,4และหมู่ที่5ตลอดจนประชาชนที่ให้ความสนใจในพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้มีจำนวน50คน
ภาระกิจต่อมาในวันที่ 3 กันยายน 2565 เข้าร่วมการทำผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้าไหมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านนาศรีนวล ตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
ภารกิจต่อมา ประชุมและมอบงาน ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตย ตำบลบุโพธิ์ กศน.ตำบลบุโพธิ์ บทบาทหน้าที่และการดำเนินงานของ ศส.ปชต. รวมถึงการขับเคลื่อนภารกิจและการสร้างเครือข่ายทำงานในพื้นที่ชุมชม มีการดำเนินการประชุมกรรมทุกเดือนทั้งในระดับตำบล และระดับจังหวัด มีแผนการดำเนินงานอย่างชัดเจน มีการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านประชาธิปไตย (หมู่บ้านสีขาว) โดยดำเนินการไปแล้ว 2 หมู่บ้าน คือ บ้านบุผู้หญิง และบ้านหนองไม้งาม โดยมีการให้ความรู้ประชาชนในเรื่องกฎหมายการเลือกตั้ง สิทธิในการเลือกตั้ง พร้อมทั้งสอดแทรกหลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง
   
และได้อบรมพลเมือง รวมทั้งการทดสอบผู้ผ่านการศึกษาหลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยและเยาวชนเมืองในวิ๔ีใหม่
ภารกิจการจัดบูธขายของ โดยการนำสินค้าทั้ง 2 วิสาหกิจชุมชน มาจำหน่าย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ คือ ผลิตภัณฑ์มูลวัวหมักจุลินทรีย์อัดเม็ด และพวงกุญแจกระเป๋าผ้าไหมอเนกประสงค์ ซึ่งการนำผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายในครั้งนี้ ได้รับผลการตอบรับที่ดีและนำรายได้ส่วนที่ได้มอบให้กับชุมชนเพื่อพัฒนาสินค้าของกลุ่มต่อไป