โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจBCG (U2T for BCG)

ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

โดย นาย วชิรวิทย์ สว่างศรี

    ประจำเดือน กันยายน 2565

      ปฏิบัตงานร่วมกับทีมสมาชิกผู้ปฏิบัติงานในการดำเนินโครงการเพื่อให้บรรลุจุดประสงศ์ โดยทำผลิตภัณฑ์ ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ มี2ผลิตภัณฑ์ คือ 1.ผงข้าวอินทรีย์เพื่อสุขภาพ 2.ยาหม่องกัญชาเพื่อสุขภาพ    

โดยมีรูปแบบการทำกิจกรรมดังนี้

1.วันที่27สิงหาคม2565 ข้าพเจ้าได้ร่วมกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนายาหม่องกัญชาเพื่อสุขภาพ บ้านน้อยพัฒนา หมู่ 16 ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

2.วันที่31สิงหาคม2565 ข้าพเจ้าได้ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าเปิดศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่บ้านโคกว่าน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

3.วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ข้าพเจ้า ได้ร่วมกันทำยาหม่องกัญชากับสมาชิกUT2 และชาวบ้านน้อยพัฒนา หมู่16 ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

4.วันที่ 9 กันยายน 2565 ข้าพเจ้า ได้มาออกสำรวจ ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาประชาธิปไตย ที่ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

5.ข้าพเจ้าได้ร่วมกับสมาชิกU2T จัดทำยาหม่องเพื่อนำไปจัดบูทโชว์วันที่14-18 กันยายน 2565 

 

6.วันที่12 กันยายน 2565 ข้าพเจ้า ได้เข้าร่วมการทำผงข้าวชงดื่มอินทรีย์ ที่บ้านบุลิ้นฟ้า หมู่13 ตำบลทะเมนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

7.ข้าพเจ้าได้นำสินค้ามาจัดจำหน่ายที่บูทตำบลทะเมนชัย วันที่14-18กันยายน 2565 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์