ข้าพเจ้า นายวีระชัย แท้ไธสง ประเภทบัณฑิต ตำบลหนองโดน
โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development)

การปฎิบัติงานประจำเดือน กันยายน 2565

มีการลงพื้นที่ใน เพื่อติดต่อประสานงานให้กับหน่วยงานต่างๆ ได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ ของทีมงาน U2T ที่จะเข้ามาพัฒนา ยกระดับ ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ มูลสัตว์อัดเม็ดและ ฮอร์โมนไข่นมสดรักษ์โลก  เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้จากสิ่งที่มีอยุ่ในชุมชม และยังไม่ก่อให้เกิดสารพิษอีกด้วย และยังให้ผู้นำชุมชนแต่ละหมู่ แจ้งประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมอบรมการสร้างมูลค่าเพิ่ม ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ มูลสัตว์อัดเม็ดและ ฮอร์โมนไข่นมสดรักษ์โลก  ที่จะจดอบรม เมื่อวันที่ 26-27 สิงหาคม  ให้กับประชาชนในตำบล

วันที่ 5-9 กันยายน 2565 ได้มีการลงพื้นที่ใบงาน ECT WEEK เข้าพบกรรมการ ศส.ปชต. ณ ที่ทำการ ศศ.ปชต. และให้ กรรมการ ศส.ปชต.พาลงพื้นที่ เพื่อพูดคุยกับชาวบ้านในชุมชนถึงการดำเนินชีวิตประจำวันของชาวบ้านสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากประชาชนในพื้นที่ นายขวัญใจ  พิมพ์วงค์  เกษตรทฤษฎีใหม่ ตำบลหนองโดน ได้ให้ข้อมูลว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ในตำบลหนองโดน พบว่ามีแปลงผักเล็กๆ ตามบ้านเรือน โดยวัตถุประสงค์หลัก ที่ได้ลงสำรวจสอบถามคือ ปลูกไว้กินเองในครัวเรือน เพื่อใช้ประกอบอาหาร หากมีมากก็จะเเบ่งเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียง   ทั้งนี้ก็มีบางส่วนที่ปลูกไว้  สำหรับจำหน่าย เเละนอกจากจะมีแปลงผักเล็กๆ แล้ว บางครอบครัวก็ ยังมีการทำเกษตร ผสมผสาน ปลูกไม้ผล  เลี้ยงไก่และเลี้ยงเป็ด วัว ควาย เลี้ยงปลา  และอีกอย่าง ก็คือ การปลูก วัชพืช​พื้นลดต้นทุกในการเลี้ยงสัตว์​ เช่น หญ้าหวาน อิสราเอล​  มีโปร​ตีน ที่สำคัญจำนวมมากที่มีผลดีต่อ สัตว์​เลี้ยง สามารถ​ให้ได้ทั้ง ไก่ เป็ด วัว ควายปลานิล เพื่อลดต้นทุนในการซื้อ หัวอาหาร และมีพืชอีกชนิดหนึ่ง ที่มีโปร​ตีน​จำนวนมาก ก็คือ เเหนแดง สามารถ​เลี้ยง เพื่อจำหน่าย​ให้ขายเป็นรายได้เสริม​ กิโลละ 60บาท และมีเกษตรกร​จำนวนมากที่ สนใจ​และนำไปต่อยอด ในพื้นที่ต่างๆได้ดีอีกด้วยซึ่งทุกอย่างล้วนต่างเอื้อประโยชน์ให้กันเเละกันตามเศรษฐกิจพอเพียง ทำเศรษฐกิจหมุนเวียน ทำให้ชาวบ้านมีผลผลิต จากการทำเกษตรที่จะมีผลดีในอนาคตสร้างตลาด ในครัวเรือน​และยังสร้างรายได้ ที่มันคง อีกด้วย

วันที่ 14-18 กันยายน 2565 ได้มีการจัดบูธ เนื่องในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ทีมงาน U2T ได้มีการนำผลิตภัณฑ์ชีวภาพ มูลสัตว์อัดเม็ดและ ฮอร์โมนไข่นมสดรักษ์โลกของตำบลหนองโดน ที่ได้พัฒนาขึ้นมาจำหน่ายให้กับประชาชนที่มาร่วมงานเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของโครงการและให้ประชาชนในพื้นที่ไปต่อยอดให้เกิดรายได้ในครัวเรือน

ฮอร์โมนไข่นมสดรักษ์โลกขนาด 250 มิลลิลิตร และ500 มิลลิลิตร

ส่วนผสม :ไข่ นมสด นมเปรี้ยว น้ำตาลไม่ขัดสี เปลือกไข่บดละเอียด
วิธีใช้ ใช้พ่นทางใบ อัตราส่วน ฮอร์โมน 2 ช้อนแกง ผสมน้ำ 20 ลิตรใช้รดทางดิน อัตราส่วน ฮอร์โมน 3 ช้อนแกง ผสมน้ำ 20 ลิตรฉีดพ่นทางใบ หรือ รดทางดิน  ทุก 5-7 วันเก็บไว้ในที่ร่ม อากาศถ่ายเท หรือเก็บไว้ในตู้เย็น เก็บได้นาน 6 เดือน

บำรุง ไม้ดอก ไม้ประดับ ผัก ไม้ผล ต้นข้าว

ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ “มูลสัตว์อัดเม็ด”

ส่วนผสมมูลวัว จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง จุลินทรีย์อีเอ็ม แกลบดำ กากน้ำตาล
บำรุง
บำรุงไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ผล ผักสวนครัว บำรุงดิน

สรุป การปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด-19 ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประจำเดือนกันยายน 2565 ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน ประชาชน รวมไปถึงคณาจารย์และผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือในการดำเนินงาน ช่วยแสดงความคิดเห็น ให้คำแนะนำและคำปรึกษาที่ดี ทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเรียบง่าย และสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี