ข้าพเจ้า นายอดิศักดิ์ สุขอยู่ ผู้ปฏิบัติงานประเภทประชาชน ประจำตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ID07-1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนกันยายน

เมื่อวันที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลปราสาท ได้นัดหมายกันลงพื้นที่สำรวจข้อมูล เพื่อทำกิจกรรม ECT Week เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ U2T พร้อมช่วยกันระดมความคิดเพื่อทำสรุปรายงานผล

เมื่อวันที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลปราสาท พร้อมทั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร ได้ร่วมด้วยช่วยกันจัดการประชุมอบรมพัฒนาทักษะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการผลิต เรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการทำผลิตภัณฑ์ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และจัดทําแบบฟอร์ม C-05 และ C-06

เมื่อวันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 ข้าพเจ้า ผู้ปฏิบัติงานโครงการ U2T FOR BCG พร้อมทั้งบัณฑิตและประชาชน ได้ทำการจัดเตรียมผลิตภัณฑ์ประจำตำบลเพื่อเตรียมความพร้อมในการนำสินค้าออกสู่ตลาดทั้งถ่านดูดกลิ่นและเตาเศรษฐกิจไทยพร้อมจัดบูธเพื่อวางจำหน่ายสินค้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ U2T FOR BCG ตั้งแต่วันที่ 15 – 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565