ข้าพเจ้านางสาวดวงกมล ชวารีรัมย์ เป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ประเภทประชาชนสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ID01-1 ได้ลงปฏิบัติการทำงานในพื้นที่ตำบลดงอีจาน ภายในเดือนกันยายน

ข้าพเจ้าและทีมงานตำบลดงอีจานได้ลงพื้นทำการผลิตผลิตภัณฑ์แชมพูจากใบหม่อนและสบู่จากรังไหมโดยนำใบหม่อนมาแปรรูปและรังไหมมาแปรรูปได้ทำเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเป็นผลิตภัณฑ์ทำจากธรรมชาติและได้ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 4 กันยายน  2565 ข้าพเจ้าและทีมงานตำบลดงอีจานได้ลงพื้นที่ทำการผลิตผลิตภัณฑ์แชมพูใบหม่อน ครีมนวดผมใบหม่อน เจลอาบน้ำใบหม่อน และ สบู่โปรตีนไหม ได้ทำการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อนำไปจำหน่ายในชุมชนและออนไลน์ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากธรรมชาติที่คนชุมชนได้มีการปลูกเป็นจำนวนมาก จึงได้สร้างรายได้เข้ามาชุมชน