ของเสียที่ได้จากฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรีด ของคุณบุญช่วย พงพันธ์ ได้แก่ มูลจิ้งหรีดในส่วนที่เป็นมูลจึงยังอุดมไปด้วยธาตุอาหารชนิดต่าง ๆ เช่น สารอินทรีย์ซึ่งเมื่อรวมกันเข้าก็จะมีองค์ประกอบที่สามารถใช้เป็นธาตุอาหารที่สมบูรณ์ของพืชได้

       ประโยชน์ของปุ๋ยอัดเม็ดจากจิ้งหรีดที่ได้ทำการทดลองลงดินมีจุดประสงค์เพื่อช่วยบำรุงดิน บำรุงพืช ให้เจริญงอกงามช่วยปรับสภาพความเป็นกรด – ด่าง ในดินและน้ำ ช่วยปรับสภาพโครงสร้างของดินให้ร่วนซุย อุ้มน้ำและอากาศได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืชให้สมบูรณ์ แข็งแรงตามธรรมชาติ และทีมปฏิบัติงานได้ทำการทดลองนำปุ๋ยอัดเม็ดจากมูลจิ้งหรีดผสมลงดินเพื่อบำรุงพืช ผลปรากฏว่าพืชมีการเจริญเติบโต รากจะยาวและใหญ่ขึ้น มีรากงอกเพิ่มขึ้น มีการแตกแขนงของรากมากขึ้น ลำต้นจะสูงและใหญ่ขึ้น มีการผลิตทั้งตากิ่ง ตาใบ ใบจะมีขนาดใหญ่ขึ้น จำนวนใบเพิ่มขึ้น มีรูปภาพประกอบดังนี้

              รูปที่ 1 เมล็ดของพืชเริ่มเจริญเติบโต รากมีความแตกแขนงงอกเพิ่มขึ้น เริ่มมีการแตกแขนงของลำต้น

              รูปที่ 2 ลำต้นจะสูงและใหญ่ขึ้น มีการผลิตทั้งตากิ่ง ตาใบ ใบจะมีขนาดใหญ่ขึ้น จำนวนใบเพิ่มขึ้น

             ปุ๋ยอัดเม็ดจากจิ้งหรีดยังช่วยบำรุงพืชได้ทุกชนิด มีธาตุอาหารครบถ้วน ได้ทำการทดลองนำปุ๋ยไปผสมลงดินในกระถางกับต้นไม้ที่ปลูกไว้แล้ว พบว่าต้นไม้มีการเจริญเติบโตสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ใบของต้นไม้มีสีเขียวสด และดินมีความอุดมสมบูรณ์ ดังรูป