การพัฒนาปุ๋ยอัดเม็ดจากจิ้งหรีดเป็นการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด การนำมูลของจิ้งหรีดมาพัฒนาเป็นปุ๋ยอัดเม็ด จากฟาร์ม ของคุณบุญช่วย พงพันธ์ ได้พัฒนาสูตรจนได้สูตรตามที่ต้องการหลังจากนั้นได้ทำการทดลองใช้กับพืชและบรรจุลงในผลิตภัณฑ์

          ปุ๋ยอัดเม็ดจากจิ้งหรีดมีคุณประโยชน์มากมายที่ช่วยบำรุงดิน บำรุงพืชได้ทุกชนิด เพราะมูลของจิ้งหรีดมีไนโตรเจนสูงช่วยเร่งการเจริญเติบโตทำให้พืชโตเร็วเพิ่มผลผลิตของพืช ช่วยให้ต้นไม้แข็งแรงและเสริมภูมิคุ้มกันให้กับต้นไม้

          จากที่ได้ทำการทดลองนำปุ๋ยมาทดสอบกับพืชที่ปลูกใหม่ผลปรากฏว่า พืชมีการเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดี มีการเจริญเติบโตของราก ลำต้น และใบ ปุ๋ยอัดเม็ดจากมูลจิ้งหรีดสามารถ ใช้กับพืชที่ปลูกในห้องนอนหรือใช้กับพืชที่ปลูกกลางแจ้งก็ได้หลังจากที่ได้ทำการทดลองและผ่านกระบวนการทุกขั้นตอนได้นำมาบรรจุลงในผลิตภัณฑ์ พร้อมที่จะวางขายและจำหน่าย ให้กับกลุ่มลูกค้าที่มีใจรักในการปลูกต้นไม้ โดยใช้ชื่อบนบรรจุภัณฑ์ว่า ปุ๋ยฝากเลี้ยง

รูปภาพการปฏิบัติงาน