ข้าพเจ้า นายจารึก ลาหนองแคน ประเภทประชาชน ประจำตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

 

ภาพประกอบการปฏิบัติงาน

          ในเดือนกันยายนข้าพเจ้าและทางทีมงานได้รับมอบหมายหน้าที่ให้ทำกิจกรรม ECT Week จึงได้ทำการลงพื้นที่เพื่อสำรวจและสอบถามข้อมูลแก่ชาวบ้านประจำตำบลเป็นจำนวน 5 วันด้วยกัน โดยกิจกรรม ECT Week หมายถึงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการสร้างพลเมืองคุณภาพ รู้จักคน รู้จักพื้นที่ ร่วมกับกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย(ศส.ปชต)

          โดยทางทีมงานได้เข้าพบกรรมการศูนย์ฯที่ทำการศส.ปชต.ประจำตำบล ทำการศึกษาบทบาทและหน้าที่การดำเนินการของศูนย์ฯ เรียนรู้การขับเคลื่อนภารกิจ การสร้างเครือข่ายและการทำงานร่วมกับชุมชน จากนั้นกรรมการศูนย์ได้นำพาทางทีมงานลงพื้นที่สำรวจพูดคุยกับชาวบ้านด้วยตัวเอง มีการสอบถามชาวบ้านถึงการดำเนินชีวิตประจำวันว่าสอดคล้องกับประชาธิปไตยอย่างไร ทั้งยังมีการพูดคุยสอบถามว่าชาวบ้านว่าได้มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช่ในการดำเนินชีวิตประจำวันหรือไม่ซึ่งแน่นอนว่าชาวบ้านประจำตำบลปราสาทล้วนทำอาชีพเกษรตร มีการปลูกผักสวนครัว หรือแม้กระทั่งเลี้ยงสัตว์เพื่อไว้รับประทานเองและนำไปจำหน่ายได้ด้วย จากที่ได้ลงพื้นที่สอบถามชาวบ้านในชุมชนแล้วทางทีมงานและกรรมการศูนย์ฯก็ได้มาช่วยกันระดมความคิดเพื่อทำสรุปรายงานผลจากการที่ได้ลงพื้นที่นี้

          ทั้งนี้ทางทีมงานยังมีการร่วมมือกันผลิตสินค้าถ่านดูดกลิ่น เพื่อนำออกขายสู๋ตลาด แม่พิมพ์หลากหลายรูปแบบได้นำมาใช้เป็นแบบพิมพ์ในการผลิตเพื่อให้สินค้ามีความหลากหลายและดึงดูดลูกค้า ทางทีมงานได้ช่วยกันนำผลิตภัณฑ์บรรจุใส่บรรจภัณฑ์พร้อมติดสติ้กเกอร์ที่ได้ทำการออกแบบเอาไว้

          จากนั้นทางทีมงานก็ได้ร่วมกันดำเนินงานจัดทำแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนำสินค้าออกสู่ตลาดร่วมกัน โดยได้มีการจัดบูธเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ซึ่งทางทีมงานก็เก็บเอาความรู้ทั้งปัญหาที่ได้เกิดขึ้นจากการขายไปพัฒนาต่อยอดตัวผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

ภาพประกอบการปฏิบัติงาน

      

 

  • ลิ้งก์วิดีโอประจำเดือนกันยายน