ข้าพเจ้าว่าที่ ร.ต.เจษฎาภรณ์ เทพจิตร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานประจำตำบลโกรกแก้ว ประเภทประชาชน ตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development)

รายงานผลการปฏิบัติงานเดือนกันยายน 2565

ลงพื้นที่เตรียมวัตถุดิบในการทำทดลองผลิตภัณฑ์ และดำเนินการที่ ศาลาหมู่บ้านหนองตาปู่ มีอาจารย์ นักศึกษา ทีมงาน ชาวบ้าน ได้ร่วมกันสูตรอาหารโดยผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้แนะนำด้านคุณค่าทางด้านอาหาร

ได้ลงพื้นที่ติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการ ศส.ปชต.ทำให้รับรู้ถึงปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติงานของคณะกรรมการที่มีส่วนร่วมในการทำงานกับภาคีเครือข่ายประชาธิปไตยและภาครัฐเพื่อนำความรู้ความเข้าใจในระบอบการเมืองการปกครองรวมถึงระบอบความเป็นประชาธิปไตยเพื่อให้เข้าถึงชุมชนจะได้เข้าใจการเมืองการปกครองทุกๆมุมของการการเมืองสังคมไทยอุปสรรคในการทำงานคือชาวบ้านบางกลุ่มไม่พยายามทำความเข้าใจการเดินทางลำบากในเรื่องของถนนยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร

และได้ผสมอาหาร เพื่อนำไปจัดจำหน่าย