ข้าพเจ้า นางสาวเกษริน โสดก ประเภทประชาชนตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก
หลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)
รหัสตำบล ID18-2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตำบลบึงเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

การทำกระถางแคคตัสและโคมไฟตกแต่งดินเผาไฟต่ำ

 

 

อาจารย์ประจำตำบล คณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และทีมปฏิบัติงาน U2T ประจำตำบลบึงเจริญ ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้สอนวิธีการและเทคนิคการปั้นขึ้นกระถางแคคตัสดินเผาไฟต่ำและโคมไฟดินเผาไฟต่ำแก่ชาวบ้านผู้สนใจเพื่อเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่คนใจชุมชน เช่น กระถางแคคตัส  โคมไฟ จากการปั้นดินเผา  เพื่อเป็นการฝึกอาชีพให้แก่ชาวบ้านชุมชน และชาวบ้านสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปสร้างชิ้นงานเพื่อจำหน่าย สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวและชุมชน

 

 

การปั้นขึ้นรูปมี ดังนี้


1. การขึ้นรูปด้วยดินปั้น (Pinching)

 

    2. การขึ้นรูปด้วยดินเส้น (Coiling)

 

 

3. การขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน (Throwing)

 

หลังจากที่ขึ้นรูปเสร็จแล้วจากนั้นนำไปเผาดิบ (Biscuit Firing) ซึ่งการเผาดิบมีกระบวนการดังต่อไปนี้  ขั้นตอนแรกต้องนำชิ้นงานเข้าเตาก่อน  โดยการเรียงชิ้นงานดังนี้ ชิ้นงานมีขนาดใหญ่มีความหนามากและน้ำหนักมากควรวางชิ้นงานไว้ล่างของการบรรจุเข้าเตา เนื่องจากชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่และหนาอาจเกิดการแตกร้าวได้ในขณะที่เผา ส่วนชิ้นงานที่มีขนาดบางและเบาสามารถซ้อนทับกันได้ การเผาดิบจะทำให้เนื้อดิน หรือผลิตภัณฑ์ที่สำเร็จแล้วมีความแข็งแรง และคงรูป อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบสภาพของเนื้อดินว่ามีการแตกร้าวหรือไม่ ก่อนนำไปเคลือบ การเผาดิบจะใช้อุณหภูมิประมาณ 750-800 องศาเซลเซียส ในระยะเวลาการเผา 6-7 ชั่วโมง  จากนั้นนำชิ้นงานไปชุบเคลือบ และเผาเคลือบ