ข้าพเจ้า นางสาว ลัดดาภรณ์ หงษา ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ประจำตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

          ในเดือนกันยายนนี้ ข้าพเจ้ารวมทั้งทีมงานประจำตำบลได้ทำการจัดเตรียมผลิตภัณฑ์ประจำตำบลเพื่อเตรียมความพร้อมในการนำสินค้าออกสู่ตลาดทั้งถ่านดูดกลิ่นและเตาเศรษฐกิจไทย ทางทีมงานได้ช่วยกันลงมือทำผลิตภัณฑ์ถ่านดูดกลิ่น โดยการนำเศษวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรมาเผาด้วยเตาถ่านจากนั้นนำมาตำเพื่อบดให้ละเอียดโดยการนำใช้ตะแกรงช่วยร่อนให้มีความร่วนและมีความละเอียดมากที่สุดเพื่อให้ง่ายต่อการขึ้นรูป จากนั้นนำแป้งมันผสมกับน้ำเปล่าแล้วจึงนำไปต้มให้ร้อน เคี่ยวให้เกิดความเหนียวถึงนำมาผสมกับถ่านที่ได้ร่อนเตรียมเอาไว้แล้วจึงทำการคลุกเคล้าให้เข้ากัน ให้มีความหนืดและความเหนียวพอดีเพื่อจะได้ปั้นและขึ้นรูปได้ง่าย จากนั้นนำไปใส่แม่พิมพ์รูปต่างๆให้มีความหลากหลาย น่าสนใจต่อการเลือกซื้อของลูกค้า

จากนั้นทางทีมงานก็ได้ร่วมกันดำเนินงานจัดทำแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนำสินค้าออกสู่ตลาดร่วมกัน โดยได้มีการจัดบูธเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์การลองนำสินค้าออกสู่ท้องตลาดเพื่อขายจริงและทำให้ได้รู้ว่าส่วนใหญ่แล้วลูกค้าชอบแบบไหนและอยู่ในช่วงอายุเท่าไหร่จากนั้นทางทีมงานก็นำความรู้ที่ได้จากการขายไปพัฒนาต่อยอดตัวผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

ภาพประกอบการปฏิบัติงาน

   

ผลิตภัณฑ์ที่พร้อมจำหน่าย

นอกจากนี้ทางทีมงานก็ยังลงพื้นที่เพื่อทำกิจกรรม ECT Week เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการสร้างพลเมืองคุณภาพ รู้จักคน รู้จักพื้นที่ ร่วมกับกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย(ศส.ปชต) โดยได้ทำการลงพื้นที่ทั้งหมด 5 วัน เข้าพบกรรมการศูนย์ฯที่ทำการศส.ปชต.ประจำตำบล ศึกษาบทบาทและหน้าที่การดำเนินการของศูนย์ฯ เรียนรู้การขับเคลื่อนภารกิจ การสร้างเครือข่ายและการทำงานร่วมกับชุมชน มีการลงสำรวจชาวบ้านในพื้นที่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองใกล้ตัว โดยกรรมการศูนย์ฯพานำลงพื้นที่เพื่อพูดคุยกับชาวบ้านถึงการดำเนินชีวิตประจำวันว่าสอดคล้องกับประชาธิปไตยอย่างไร

มีการพูดคุยสอบถามว่าชาวบ้านว่าได้มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช่ในการดำเนินชีวิตประจำวันหรือไม่ ซึ่งหลังจากที่ได้ลงพื้นที่สอบถามชาวบ้านในชุมชนแล้วทางทีมงานและกรรมการศูนย์ฯก็ได้มาช่วยกันระดมความคิดเพื่อทำสรุปรายงานผลจากการที่ได้ลงพื้นที่

 

ภาพประกอบการปฏิบัติงาน

 

  • ลิ้งค์วิดีโอประจำเดือนกันยายน