ชื่อบทความ: ออกแบบผลิตภัณฑ์ ย้อมสีไหม และจัดจำหน่าย

ชื่อสถานที่ : บ้านฉันเพล ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อเจ้าของบทความ: นางสาวนภัสวรรณ ลายทอง 

ข้าพเจ้รนางสาวนภัสวรรณ ลายทอง ประเภทบัณฑิต เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ตามดครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG หลักสูตร ID23-2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายงานผลที่ได้ปฏิบัติงานดำเนินการในพื้นที่ มีผลิตภัณฑ์ที่นำมาแปรรูปพัฒนาต่อคือ ผ้าไหมบ้านฉันเพลและผ้าขาวม้าตลุงเก่า
ทีมงานเริ่มมีการประชุมโดยได้เชิญท่านนายกเทศบาลตำบลโคกม้าและผู้นำชุมชนรวมถึงชาวบ้านได้เข้ามารับฟังคำชี้แจงของโครงการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ณ ศาลาประชาคมบ้านฉันเพล
ทีมงานและ อาจารย์ประจำตำบลได้จัดกิจกรรม การออกแบบลายผลิตภัณฑ์โดยมี วิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบลาย โดยให้ทีมงานทุกคนร่วมกันออกแบบ

ทีมงานและชาวบ้านรวมถึงอาจารย์ที่ปรึกษาได้ช่วยกันออกแบบลายผลิตภัณฑ์
กิจกรรมการย้อมสีจากธรรมชาติ โดยทีมงานและอาจารย์ที่ปรึกษาได้พูดคุยและได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา เพื่อเป็นประโยชน์แก่ชาวบ้าน ที่สีจากธรรมชาติก็สามารถนำมาแปรสภาพและย้อมได้เช่นเดียวกับสีเคมี

สีที่ย้อมลงบนฝ้ายแล้ว เป็นสีธรรมชาติที่สดใส