ข้าพเจ้านางสาวศรัณรัตน์ รัตนาลัย ผู้ปฏิบัติงานประเภทประชาชน ประจำตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันที่ 1 กันยายน 2565 ข้าพเจ้าและทีมงานได้ช่วยกันทำความสะอาดขวดที่จะใช้บรรจุผลิตภัณฑ์

วันที่ 3 กันยายน 2565 ข้าพเจ้าและทีมงานได้เข้าร่วมประชุมกับอาจารย์ในช่วงเช้า และในช่วงบ่ายได้มีการลงพื้นที่ที่ตำบลเขาดินเหนือเรื่องการทำสบู่เหลวตำลึงนมสด และแชมพูสมุนไพรชาโคล

วันที่ 8 กันยายน 2565 ช่วงเช้าทำการส่งมอบ ECT Week ให้กับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ช่วงบ่าย ข้าพเจ้าและทีมงานจัดทำผลิตภัณฑ์ ที่ตำบลเขาดินเหนือ

วันที่ 10 กันยายน 2565 ข้าพเจ้าและทีมงานช่วยกันบรรจุผลิตภัณฑ์ลงใส่ขวด

วันที่ 13 กันยายน 2565 ติดสติกเกอร์ผลิตภัณฑ์สบู่เหลวตำลึงนมสดและแชมพูสมุนไพรชาโคล

วัันที่ 14-18 กัันยายน 2565 มีการจัดบูธในงานซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นการเปิดตัวสินค้าและขายสินค้าให้เป็นที่รู้จัก รวมไปถึงเป็นการจัดจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ ทางเพจ รวมไปถึงเพลตฟอร์ม shopee