ข้าพเจ้านางสาวศิริญญามาศ แสงกระโทก ประเภทประชาชน และทีมงานตำบลโกรกแก้วได้มีการลงพื้นที่ทำอาหารโคนมและโคเนื้อ เพื่อที่จะช่วยเหลือชาวบ้านให้มีต้นทุนที่ต่ำลงเพราะช่วงนี้ราคาอาหารสัตว์ค่อนข้างราคาสูงและต้นทุนสูงพวกเราจึงได้นำพืชและหญ้าที่มีอยู่มาปรับใช้ในส่วนผสมให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุดเพื่อที่จะได้มีค่าใช้จ่ายน้อยลง