“โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจหรือโครงการ U2T For BCG “

มีวัตถุประสงค์ในการจัดสรรบุคลากรที่มีศักยภาพทั้งที่ยังอยู่ในระหว่างการหางาน หรือกำลังทำงานอยู่ในปัจจุบัน เพื่อช่วยเหลือชุมชนต่างๆ
ให้มีการเติบโตและรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างยั่งยืน โดยผู้เข้าร่วมในโครงการนี้จะต้องเข้าไปทำงานกับชุมชน “เป็นระยะเวลา 3 เดือน” ผ่านการใช้หลักการ BCG เพื่อเพิ่มรายได้ของแต่ละตำบลทั้งสิ้นร้อยละ 10 นับจากวันเริ่มโครงการจนวันสิ้นสุดโครงการ

               ข้าพเจ้านางสาววรรณนิภา ทองเกลี้ยง ประเภทประชาชนสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินงานในพื้นที่ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

สำหรับการปฏิบัติงานลงพื้นที่ดำเนินโครงการประจำเดือน กันยายน

วันที่ 4 กันยายน  2565 หลังจากที่ทำงานร่วมกับโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งเดือนกันยายนนี้ทางทีมงานของเราได้นัดลงพื้นทีโดยมีอาจารย์ที่ดูแลรับผิดชอบตำบลดงอีจานของเราและมีน้องๆจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มาช่วยปรับปรุงสูตรของผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นพร้อมทั้งทำการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทำการปรับปรุงสูตรแล้วเพื่อนำไปจัดจำหน่ายในวันที่ 15-18 กันยายนนี้ ทั้งนี้ขอเรียนเชิญผู้ที่มีความสนใจในผลิตภัณฑ์ที่ใช้สารสกัดจากธรรมชาติจากใบหม่อนและรังใหม ภายใต้แบรนด์ MONRE ของเรา พบกันได้ที่บูธของตำบลดงอีจานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้นะคะ

 

 

วันที่ 5-9  กันยายน 2565 ดำเนินกิจกรรม ECT WEEK  ข้าพเจ้าและทีมงานประสานงานกับผู้ปฏิบัติงานทั้งบัณฑิตและประชาชนเข้าพบกรรมการ ศส.ปชต เพื่อพูดคุยถึงบทบาทหน้าที่และการดำเนินงานของ ศส.ปชต. รวมถึงการขับเคลื่อนภารกิจและการสร้างเครือข่ายทำงานในพื้นที่ชุมชนและมีการระดมความคิดกับชาวบ้านเรื่องประชาธิปไตย และอบรมหลักสูตรพลเมืองคุณภาพ 20 ep จาก application CIVIC EDUCATION บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน พร้อมทำแบบทดสอบและได้รับใบประกาศนียบัตรจากการตอบคำถามในแบบทดสอบซึ่งได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (16 ข้อ) จากการทำแบบทดสอบค่ะ