ข้าพเจ้า นายวรวัฒน์ อินทร์โสม (ID16-2) ตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานประจำตำบลโกรกแก้ว ประเภทบัณฑิต ตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development)

เมื่อวันที่25 สิงหาคม 2565ได้ลงพื้นที่ เตรียมวัตถุดิบ เช่น
มันเส้นสับ รำข้าว กากน้ำตาล ใบมันสำปะหลังแห้ง และอื่นๆ สำหรับทำอาหารอัดเม็ดโคเนื้อ โคนม และจัดเตรียมสถานที่
และเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2565 ได้ลงพื้นที่ ทำการผสมวัตถุดิบทั้งหมดเข้าด้วยกัน และทำการอัดเม็ดอาหารโคนมและโคเนื้อ และได้เข้าร่วมฟังอมรมจากวิทยากรจากทีมงานสัตวศาสตร์มหาวิทยาลัยมาให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารอัดเม็ด