ID11-1 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศษฐกิจBCG (U2T for BCG and Regional Development)

พื้นที่ : ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นางสาวชุติกาญจน์ แก้วนภา ผู้ปฏิบัติงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ ประจำตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่เพื่อทำผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากผ้าไหมร่วมกับกลุ่มแม่บ้านในตำบลจรเข้มากเพื่อเพิ่มมูลค่าและความทันสมัย ได้แก่ ชุดทำงานร่วมสมัย

การลงพื้นที่ครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ทำการสำรวจกลุ่มการทอผ้าไหม ซึ่งเป็นอาชีพที่มีในชุมชนเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดมายาวนาน จากบรรพบุรุษ การทำ u2t เฟสแรก เป็นการส่งเสริมให้ชุมชนพัฒนาลวดลายผ้าไหมใหม่และใช้กระบวนการย้อมสีจากธรรมชาติ ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมลายใหม่ขึ้นมา สำหรับในเฟสที่ 2 จึงมีแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างมูลค่าจากผ้าไหมโดยการแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ของใช้หรือของฝากเป็นการเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม โดยหาแนวคิดในการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อให้ทันต่อยุคปัจจุบัน และความต้องการของลูกค้า

                 

ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลและเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย

ข้าพเจ้าได้เข้าเรียนหลักสูตรพลเมืองคุณภาพผ่าน BCG-LEARNING เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ภายใต้ข้อกฎหมาย ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ เนื้อหาหลักการให้การศึกษา ประกอบด้วย การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย การยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ ความผูกพัน ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ ประเพณี วิถีชีวิต และค่านิยมที่ดีของสังคมไทย คุณลักษณะความเป็นพลเมืองระบอบประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมทางการเมือง และการตรวจสอบการเลือกตั้งให้สุจริตและเที่ยงธรรม การเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยในชีวิตประจำวัน การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และได้ลงพื้นที่เพื่อสอบถามความรู้บทบาทหน้าที่ร่วมกับกลุ่มครู กศน ประจำตำบลจรเข้มาก และท่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

   

                                                             

จัดกิจกรรม U2T for BCG BRU Fair

15-18  กันยายน 2565 ออกบูธจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมและสบู่น้ำนมข้าว ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์