ข้าพเจ้านางสาวจันทรา ดวงจิตร ประเภทประชาชนทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ประจำตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ตามที่ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่เพื่อหาข้อมูลและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากการลงพื้นที่ข้าพเจ้าและทีมงานได้สร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมา 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ แชมพูออแกนิคสูตรชาโคลเพื่อสัตว์เลี้ยง เป็นการนำเอาถ่านชาโคลมาต่อยอด และผลิตผภัณฑ์ที่ 2 คือกะหรี่พัพที่ผ่านกระบวนการอบแทนการทอดโดยใช้น้ำมัน ซึ่งผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 นี้ได้ผ่านการพัฒนาสูตรออกมาใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุดิบในท้องถิ่น สามารถต่อยอดและสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน ในขณะนี้ข้าพเจ้าและทีมงานได้นำผลิตภัณฑ์ทั้งสองมาขายในตลาดออนไลน์และขายนอกพื้นที่เพื่อสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน เพื่อให้คนในชุนมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนำไปสู่ท้องตลาด ข้าพเจ้าและทีมงานหวังว่าทั้ง 2 ผลิตภัณฑ์ จะสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนเพิ่มมากยิ่งขึ้น

ในขณะนี้ข้าพเจ้าและทีมงานได้นำผลิตภัณฑ์ทั้งสองมาขายในตลาดออนไลน์และขายนอกพื้นที่เพื่อสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน เพื่อให้คนในชุนมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนำไปสู่ท้องตลาด ข้าพเจ้าและทีมงานหวังว่าทั้ง 2 ผลิตภัณฑ์ จะสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนเพิ่มมากยิ่งขึ้น