ชื่อบทความ : มหกรรมจำหน่ายสินค้า U2T for BCG BRU FAIR ของตำบลแสลงโทน
ชื่อหมู่บ้าน : บ้านแสลงโทน ต.แสลงโทน  อ.ประโคนชัย  จ.บุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ : นางกองแก้ว คันธจันทร์

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development)  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นมหาวิทยาลัยหนึ่งที่เข้าร่วมโครงการ  รับผิดชอบตำบลแสลงโทน  อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์  โดยได้มีการจัดทำโครงการเกี่ยวการพัฒนาลวดลายผ้าทอมือ และเสื่อกก

มีการพัฒนาลวดลายโดยเน้นอัตลักษณ์ชุมชน และความทันสมัยมากขึ้น เพื่อต่อยอดแปรรูปเสื่อกกเป็นกระเป๋าหรือของใช้

เพื่อเพิ่มมูลค่า และเพิ่มรายได้ของชุมชน เทคโนโลยีในการตัดเย็บกระเป๋า เช่น เครื่องมืออุปกรณ์เครื่องจักร เพื่อให้ได้นวัตกรรมทั้งผลิตภัณฑ์ และกระบวนการแปรรูป

นอกจากการเพิ่มรายได้ของชุมชน โดยนำเทคโนโลยีในการตัดเย็บกระเป๋าแล้วนั้น ยังมีนำนำเสื่อกกที่เหลือมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าได้อีกคือการทำที่รองแก้วและที่รองจาน

และอีกหนึ่งโครงการคือการยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือเชิงสร้างสรรค์อัตลักษณ์ชุมชนพัฒนาผ้าทอมือ โดยใช้โครงสีที่เป็นอัตลักษณ์ชุมชน นวัตกรรมการย้อมเส้นใย การลดต้นทุน และเทคนิคการสร้างลายตะกอ

ออกแบบลวดลายในการทอเป็นผืน ผ้าคลุมไหล่ยกดอก เน้นการทอสำหรับต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น เสื้อผ้า

ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ขอเชิญ ” ชม ชิม ช้อป แชร์” ในงาน “U2T for BCG BRU FAIR” มหกรรมจำหน่ายสินค้าคัดสรรคุณภาพ จากจังหวัดบุรีรัมย์ 152 ตำบล 152 ร้านค้า ภายใต้โครงการ U2T for BCG การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน เลือกซื้อและชมสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนได้ที่บริเวณตลอดหน้าอาคาร 12 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในเวลา 9.00-18.00 น.


วีดีโอประจำตำบล