ชื่อบทความ : การอบรมให้ความรู้กับชาวบ้านตำบลแสลงโทน เรื่องตลาดชุมชน
ชื่อหมู่บ้าน : บ้านแสลงโทน ต.แสลงโทน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ : นายครอง อัมรารัมย์

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development)  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นมหาวิทยาลัยหนึ่งที่เข้าร่วมโครงการ  รับผิดชอบตำบลแสลงโทน  อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์  โดยได้มีการจัดทำโครงการเกี่ยวการพัฒนาลวดลายผ้าทอมือ และเสื่อกก

ตลาดชุมชนเป็นหนึ่งในที่แรกๆ ที่เรานึกถึงหลังจากได้มีการพัฒนาสินค้าแล้ว นอกจากผลประโยชน์ที่ชุมชนจะได้ร่วมกันแล้ว ตลาดยังเป็นพื้นที่ที่เข้าถึงได้และต้อนรับคนต่างถิ่นเสมอด้วยความเป็นพื้นที่สาธารณะ พ่อค้าแม่ค้าต่างอยากขายของ จึงไม่สนว่าผู้ซื้อเป็นใคร มาจากไหน การแลกเปลี่ยนในตลาดจึงเป็นมากกว่าตัวสินค้า แต่คือการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนด้วย

ความเป็นพื้นที่เปิดของตลาดนั้นส่งผลดีต่อการปฏิสัมพันธ์ของผู้คน ขณะเดียวกันขอบเขตพื้นที่ที่ถูกกำหนดแน่ชัดก็สำคัญต่อการดำรงอยู่ของตลาด ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ขายสินค้าสามารถตรวจสอบ ประเมินและปรับการแข่งขันด้านการขายกันเองได้ในพื้นที่นั้น ผู้ซื้อสามารถตัดสินใจซื้อของจากหลากหลายเจ้าในพื้นที่เดียวกัน เจ้าหน้าที่สามารถดูแลตลาดได้ทั่วถึง และชุมชนก็ไม่เดือดร้อนจากการถูกรุกล้ำ การเป็นพื้นที่เปิดนั้นเอื้อต่อความเป็นสาธารณะ และการจำกัดขอบเขตของพื้นที่ย่อมสำคัญต่อการรักษาสมดุลความเป็นส่วนตัว


วีดีโอประจำตำบล