ข้าพเจ้านางสาววรรณวิสา หาญพิมาย ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 07.30 น. นายบุญเต็ม กัลยาพานิช นายอำเภอบ้านกรวด และนายโนวซอม ดาราริต นายอำเภอบันเตียอำปึล จังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา ประธานพิธี โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน (People to Peple Connectivity) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งสองฝ่าย ประชาชนในเขตพื้นที่ชายแดนทั้งสองฝั่ง
โดย นายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร
มอบหมาย ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ นายกิติศักดิ์ เกียรติเจริญศิริ ปลัดเทศบาลตำบลจันทบเพชร นายเรืองยศ จำปา รองปลัดเทศบาลตำบลจันทบเพชร และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลจันทบเพชร เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานทอดผ้าป่าสามัคคีสองแผ่นดิน เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดนให้มีความแน้นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

#ขอขอบคุณ น้ำดื่ม เจลแอลกอฮอล์ จากท่าน ส.ส.จักรกฤษ ทองศรี ท่าน ส.ส.รุ่งโรจน์ ทองศรี ท่าน ส.จ.พูนศักดิ์ ทองศรี และท่านดวงชีวัน เพ็ญสุข เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์