ชื่อบทความ : กิจกรรมสัปดาห์ ECT WEEK และการให้ความรู้เรื่องการส่งเสริมประชาธิปไตยกับประชาชน
ชื่อหมู่บ้าน : ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ : ธันยธรณ์ จิตรวรากุล
ประเภท : บัณฑิตจบใหม่

ECT WEEK และ การส่งเสริมประชาธิปไตยในตำบล

        สัปดาห์ ECT WEEK วันที่ 5-9 กันยายน 2565 นางมณีรัตน์ ปะโนรัมย์ หัวหน้า กศน.ตำบล มอบหมายครู กศน.ตำบลแสลงโทน และคณะกรรมการ ศส.ปชต.แสลงโทน ประสานงานให้ข้อมูลของศส.ปชต.ว่ามีหลักการทำงานและเผยแพร่รวมถึงการส่งเสริมประชาธิปไตยในตำบลอย่างไรบ้าง เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการเมืองเรื่องใกล้ตัว วิถีประชาธิปไตยในชีวิตประจำวัน ผู้แทนที่พึงประสงค์ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ และเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรพลเมืองคุณภาพ จาก Application CIVIC EDUCATION

บทบาทหน้าที่และการดำเนินงานของ ศส.ปชต.รวมถึงการขับเคลื่อนภารกิจและการสร้างเครือข่ายทำงานในพื้นที่ชุมชน

– ขยายเครือข่ายพลเมือง

– เป็นศูนย์กลางหรือศูนย์รวมของพลเมือง ในการทำกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยในตำบล

– ส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยในชุมชน หมู่บ้าน และตำบล

– มีส่วนร่วมและให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

– ให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย สร้างจิตสำนักความเป็นพลเมืองแก่ประชาชนให้เห็นแก่ประโยชน์ของสังคมและส่วนรวม

– ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนประชาธิปไตย(หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีพลเมืองจำนวนมากจะเป็นหมู่บ้าน/ชุมชนประชาธิปไตยต้นแบบ ที่ผู้คนมีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย เช่น มีความรักสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ใช้เหตุผลบนความแตกต่าง  เคารพสิทธิเสรีภาพ เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีวินัยและความรับผิดชอบ

        จากการพูดคุยประชาชนโดยรวมให้ความร่วมมือกับการเลือกตั้งเป็นอย่างดีพร้อมออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งประชาชนให้ความคิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่เป็นปัจเจกบุคคล แต่โดยสรุปรวมแล้วประชาชนต้องการผู้แทนที่มีความรู้ความสามารถ พูดได้ลงมือทำจริงแต่ประเด็นทางการเมืองเป็นประเด็นที่อ่อนไหวจะนำมาสนทนากลุ่มวงกว้างไม่ได้เพราะประชาชนต่างมีความคิดเห็นเป็นปัจเจกและแตกต่างแม้ยังพบการทุจริตอยู่บ้างแต่ก็ไม่ถึงขั้นทำให้ระบบประชาธิปไตยเสียหายหรือริดรอนสิทธิของประชาชน

ผู้นำทางการเมืองที่ต้องการต้องเป็นผู้ที่นำนโยบายที่มาหาเสียงไปทำให้ได้ตามที่หาเสียงและเป็นผู้ที่เป็นคนดีช่วยเหลือประชาชน  มีความเสียสละพัฒนาสังคมประเทศชาติ