ดิฉันนางสาวณิชากร จันทร์คำ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานประจำตำบลโกรกแก้ว ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development)

การปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน การเตรียมความพร้อมในด้านการทดลองผลิตภัณฑ์อาหารโคนมผสมสำเร็จรูปและอาหารโคเนื้อผสมสำเร็จรูป ลงพื้นที่เพื่อเตรียมวัตถุดิบในท้องที่เพื่อนำมาใช้ในการผลิตอาหาร ในการทดลองสินค้าโดยดำเนินการทดลองสินค้าที่ ศาลาบ้านหนองตาปู่ หมู่ที่ 3 ตำบลโกรกแก้ว โดยมีชาวบ้านเกษตรกรที่เลี้ยงโคนมและโคเนื้อ ร่วมเข้าดูการทดลองการทำอาหารผสมโคนมและโคเนื้อ นอกจากนี้การปฏิบัติงานครั้งนี้ร่วมกับอาจารย์ประจำตำบล นักศึกษา เจ้าหน้าที่โครงการ u2t และอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตวศาสตร์ร่วมเข้าการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ สูตรอาหารโคนมและโคเนื้อ ซึ่งการคิดสูตรคำนวณจากวัตถุดิบที่มีอยู่ในพื้นที่เพื่อลดต้นทุนในการผลิต แต่ให้ได้โปรตีนที่มีประโยชน์สูงสุดต่อโคนมละโคเนื้อ

           

           

ดำเนินกิจกรรม ECT WEEK  พบครู กศน. ประจำตำบลโกรกแก้ว โดยนางสุกัลยา บุญฑีฆ์ ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับ ศส.ปชต เพื่อลงพื้นที่หมู่บ้านข้อมูลติดต่อการดำเนินงาน พูดคุยถึงบทบาทหน้าที่และการดำเนินงานของ ศส.ปชต. และได้อบรมหลักสูตรพลเมืองคุณภาพ จาก application CIVIC EDUCATION  พร้อมทำแบบทดสอบ ได้รับใบประกาศนียบัตร

จากการผ่านช่วงทดลองสินค้าแล้ว ทางทีมงานได้นัดหมายเตรียมหาวัตถุดิบอีกครั้งเพื่อผลิตสินค้าให้พร้อมสำหรับออกจำหน่าย โดยการดำเนินงานครั้งนี้ ได้จัดเตรียมวัตถุดิบ พร้อมบรรจุภัณฑ์ เพื่อเตรียมสินค้าไปจัดจำหน่ายในบูธวันรับปริญญาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ระหว่างวันที่ 15-18 กันยายน 2565