ข้าพเจ้านายศักดิ์ดา อาจพงษา ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  ประเภทประชาชน ของตำบลบ้านไทร อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ท่องเที่ยวไหว้พระขอพร“พระพุทธประโคนชัยมหามิ่งมงคล” ชุมชนท่องเที่ยว#บ้านโนนสวรรค์ OTOP นวัตวิถี อำเภอประโคนชัย

                เมื่อวันที่29พฤศจิกายน 2561 นายพีระ พิมพ์ประสาน  นายอำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาชุมชน  เป็นประธานในพิธีเปิดหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านโนนสวรรค์  พร้อมด้วย นางกอบเกื้อ เหล่าทวี พัฒนาการอำเภอประโคนชัย  /หัวหน้าส่วนราชการ /ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / ผู้ใหญ่บ้าน / กลุ่มองค์กรภาคประชาชน /  โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอประโคนชัย นางกอบเกื้อ เหล่าทวี  พัฒนาการอำเภอประโคนชัย  จัดงานโครงการ ฯ ดังกล่าว เป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ซึ่งดำเนินการภายใต้โครงการ “ไทยนิยมยั่งยืน”ที่รัฐบาลชุดปัจจุบัน มีนโยบาย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคมที่มุ่งเน้นสร้างรายได้และความเจริญ ความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ จึงได้กำหนดฟื้นที่ดำเนินการ ณ.บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 11 ตำบลบ้านไทร อำเภอประโคนชัย ที่มีเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง ยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และรายได้ให้แก่ชุมชน การสร้างตลาดใหม่ และการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ OTOP เข้ากับการท่องเที่ยว โดยการใช้เสน่ห์ ภูมิปัญญา ให้เป็นที่รู้จัก และมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวกรมการพัฒนาชุมชน  ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างตลาดที่ชุมชน ดึงคนเข้ามาหมู่บ้าน ด้วยชุมชนท่องเที่ยว และพัฒนาคุณภาพยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อจำหน่ายให้นักท่องเที่ยวรวมทั้งมีการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว (กระแสหลัก เมืองรอง ชุมชน ) ให้มีความโดดเด่น มีความพร้อมบนอัตลักษณ์ของชุมชนท่องเที่ยว โอทอป นวัตวิถี  ซึ่งทำให้รายได้กระจ่ายอยู่กับคนในชุมชน ทุกคนมีความสุข และสนองต่อนโยบายของรัฐ

 

 

 

 

 

กิจกรรมประชาสัมพันธ์เปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP น วัตวิถี  มีกิจกรรมการจัดแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ โอทอป ภายใต้โครงการ “ไทยนิยมยั่งยืน” มีกิจกรรมพานักท่องเที่ยวไปในหมู่บ้าน การนมัสการพระพุทธประโคนชัย มหามิ่งมงคล ดูการเลี้ยงกุ้งก้ามแดง  การจักสานจากไม้ไผ่ การปั้นกระถาง การทอเสื่อกก โฮมสเตย์ ชมการแสดงฟื้นบ้าน ชิมอาหารท้องถิ่น ซื้อสินค้าชุมชน ทั้งนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอประโคนชัย พี่น้องประชาชนบ้านโนนสวรรค์ ได้ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว โอทอป นวัตวิถี  มีความพร้อม ศักยภาพ ที่จะตอนรับนักท่องเที่ยวได้อย่างคุ้มค่า

 

 

 

 

 

เครดิต: นางมาลัย กล้าหาญ