หลักสูตร : การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

วันที่15 เดือนสิงหาคม 2565 ข้าพเจ้าและสมาชิกได้เข้าประชุมกับทางอาจารย์ผู้ดูแลของตำบลบ้านยาง เพื่อรับทราบข้อมูลและข่าวสารในการปฏิบัติงานของเดือนกันยายน เพื่อเตรียมพร้อมในการจัดอบรมการทำดอกไม้ประดิษ์จากผ้าและดอกหญ้าตากแห้ง

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 ข้าพเจ้าได้พบ คุณผ่องใส มงคลเลิศ เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้มาเป็นวิทยากรในการบรรยายเกี่ยวกับกระบวนการทำดอกไม้ประดิษฐ์และให้ความรู้แก่ชาวบ้านในชุมชน

วันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2565 ข้าพเจ้าและสมาชิกพร้อมกับคณาจารย์ผู้ดูแลประจำตำบลบ้านยาง ได้เข้าอบรมร่วมกับชาวบ้านในชุมชน โดยมีวิทยากร คุณผ่องใส มงคลเลิศ เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับกระบวนการทำดอกไม้ประดิษฐ์โดยขั้นตอนและกระบวนการสอนนั้นได้จัดทำเป็น2รูปแบบดังนี้

 

1.ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้า จัดอบรมในงันที่ 26 สิงหาคม 2565

โดยวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้จะเป็นผ้าที่เหลือจากกาตัดเย็บจากร้านเย็บผ้าในชุมชน และมีผ้าบางส่วนที่ต้องทำการเลือกซื้อเพราะเป็นชิ้นส่วนพิเศษ

2.ดอกไม้ประดิษฐ์จากดอกหญ้าอบแห้ง จัดอบรมในวันที่ 27 สิงหาคม 2565

 

โดยวัสดุที่ใช้จะเป็นดอกหญ้าที่หาได้ตามพื้นที่ในชุมชนบ้านยาง โดยทางทีมงานได้รับซื้อจากชาวบ้านที่เก็บและนำมาขายให้ การรับซื้อดอกหญ้าที่ชาวบ้านได้ทำการเก็บเกี่ยวและนำมาขายให้กับทางสมาชิก โดยรับซื้อกิโลกรัมละ 100 บาท หลังจากที่ได้ดอกหญ้าจากชาวบ้านจนเพียงพอต่อความต้องการแล้ว ทางสมาชิกจึงนำไปตากแห้งประมาณ 2-3 วัน ก่อนนำมาย้อมสีให้มีสีสันสวยงาม จากนั้นจึงนำไปตากแห้งประมาณ 1-2 วัน ทั้งนี้การตากแห้งของดอกหญ้าขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวันด้วย เพื่อเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนเพื่อให้ชาวบ้านได้มีรายได้

ในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ข้าพเจ้าและสมาชิกได้เข้าร่วมประชุมกับคณาจารย์ผู้กับกำดูแลประจำตำบลบ้านยาง เพื่อรับฟังคำชี้แจงและเตรียมดำเนินการจัดทำผลิตภัณฑ์ให้ออกมาอย่างสมบูรณ์ โดยได้นัดหมายสมาชิกเพื่อลงพื้นที่ร่วมกันเก็บเกี่ยวดอกหญ้าตามไหล่ทางและนำไปตากแห้ง นอกจากนี้ข้าพเจ้าได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าก่อนจะทำการจัดเข้าช่อให้มีความสวยงามและตรงตามรูปแบบที่วางไว้

ในส่วนของ ECT WEEK ข้าพเจ้าได้เข้าพบ คุณ ธีรณิทร์ พรมสุข ครูกศน.ตำบลบ้านยาง เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตย จากนั้นทางสมาชิกก็ได้ลงพื้นที่สอบถามข้อมูลจากชาวบ้านในชุมชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งและการดำเนินชีวิตประจำวันให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ID24-2 สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน ตำบลบ้านไทร อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ – YouTube