ข้าพเจ้า นายพงศกร เชิดสุข ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานทำผลิตภัณฑ์ของตำบล ในตำบลประทัดบุ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งคือผ้าคลุมไหล่อบสมุนไฟรจากผ้าไหม กับรองเท้าสปาอบสมุนไพรจากเสื่อกก ข้าพเจ้าและทีมงานได้ประสานงานกับแม่บ้านกลุ่มอาชีพในตำบลประทัดบุช่วยจัดหาวัตถุดิบในการทำผลิตภัณฑ์ ได้ความร่วมมือจากแม่บ้านกลุ่มอาชีพ บ้านโจด หมู่ที่5 ในการปฏิบัติงานในครั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ที่ลงมือปฏิบัติทำคือรองเท้าสปาอบสมุนไพรจจากเสื่อกก ข้าพเจ้าและทีมงานค่อยให้การช่วยเหลือและได้รับคำแนะนำจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญรัศม์ ยุทธสารเสนีย์ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้ความรู้แก่กลุ่มแม่บ้านในการทำผลิตภัณฑ์รองเท้าสปาอบสมุนไพรจากเสื่อกก และคอยติดตามผลการปฏิบัติงานของกลุ่มแม่บ้านทอเสื่อกกแล้วจะนำไปขายในตลาดออนไลน์ ข้าพเจ้าได้ร่วมมือกับหน่วยงาน คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ลงพื้นที่ในหมู่บ้าน ตำบลประทัดบุเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่และการดำเนินงานของคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย รวมไปถึงการขับเคลื่อนภารกิจ การสร้างเครือข่ายทำงานในพื้นที่ชุมชน การเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย ในตำบลประทัดบุยังมีโครงการไม่ซื้อสิทธิขายเสียงโดยมีหมู่บ้านนำร่องโครงการคือบ้านหนองกระต่ายหมู่7 บ้านหินกรอง หมู่8 ข้าพเจ้า ทีมงาน และคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ได้ลงพื้นที่ไปยังบ้านกระสังหมู่4 ซึ่งมีกำนัน อุทัย สุดประโคน เป็นผู้ใหญ่บ้าน ได้พูดคุยกับชาวบ้านในเรื่องการเป็นพลเมืองที่ดี หน้าที่พลเมือง การมีจิตอาสา และเรื่องประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมในทางการเมืองในการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง การดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในแบบวิถีประชาธิปไตย การเลือกผู้แทนที่ดีมีคุณภาพควรลักษณะเป็นอย่างไรตามที่ประชาชนต้องการ และยังมีโครงการการส่งเสริมการตลาดและหาช่องทางขายผลิตภัณฑ์ผ่านระบบออนไลน์ และรับความร่วมมือจากคณาจารย์ สาขาการตลาด และสาขาสื่อสารมวนชน มาให้ความรู้แก่สมาชิกกลุ่มผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมและเสื่อกก เกี่ยวกับการขายในตลาดออนไลน์และยังสาธิตการขายสินค้าโดยการไลฟ์สดขายสินค้า การพูดสื่อสารกันคนดู เทคนิคการขายสินค้าต่างๆ การนำสินค้าเข้ามาขายในแอพshopee เพราะเนื่องด้วยปัจจุบันการขายในตลาดออนไลน์กำลังเป็นที่นิยมจึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน