ชื่อบทความ : นำผลิตภัณฑ์แปรรูปเข้าสู่ตลาดออนไลน์
พื้นที่
:  ตำบลประทัดบุ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ : นายธนพงษ์ สืบวัน (บัณฑิตจบใหม่)

ข้าพเจ้า นายธนพงษ์ สืบวัน ผู้ปฏิบัติงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ ประจำตำบลประทัดบุ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่เพื่อทำผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากเสื่อกกร่วมกับกลุ่มแม่บ้านในตำบลประทัดบุเพื่อเพิ่มมูลค่า ได้แก่ รองเท้าสปาสมุนไพร โดยเน้นการใช้พืชธรรมชาติ/ สมุนไพร เป็นหลัก

           

           

              

         

     

ลงพื้นที่เพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย

ข้าพเจ้าได้เข้าเรียนหลักสูตรพลเมืองคุณภาพผ่าน BCG-LEARNING เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ภายใต้ข้อกฎหมาย ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ เนื้อหาหลักการให้การศึกษา ประกอบด้วย การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย การยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ ความผูกพัน ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ ประเพณี วิถีชีวิต และค่านิยมที่ดีของสังคมไทย คุณลักษณะความเป็นพลเมืองระบอบประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมทางการเมือง และการตรวจสอบการเลือกตั้งให้สุจริตและเที่ยงธรรม การเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยในชีวิตประจำวัน การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และได้ลงพื้นที่ให้ความรู้ร่วมกับกลุ่มครู กสน ตำบลประทัดบุ และกลุ่มครู กสน อำเภอประโคนชัย

         

         

 จัดอบรมการขายออนไลน์

ซึ่งมีประชาชนในท้องถิ่นเข้าร่วมอบรมและให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และได้มีวิทยากรมาอบรมให้ความรู้และพาทำกิจกรรมต่างๆทำให้ชาวบ้านกล้าพูดและกล้างแสดงออก และมีการไลฟ์สดทดลองขายออนไลน์ร่วมกับวิทยากรระหว่างอบรม

       

       

จัดกิจกรรม U2T for BCG BRU Fair

15-18  กันยายน 2565 ออกบูธจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าคลุมไหล่อบสมุนไพรและรองเท้าสปาสมุนไพรจากเสื่อกก