ดิฉันนางสาวกัญญา พิสาดรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่lD32-2 ตำบลลุมปุ๊ก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ คณะเทคโนโลยีอุสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development)

กิจกรรมจัดอบรมการทำน้ำสลัดแก่นตะวันเพื่อสุขภาพและเนคไทผ้าไหมโดยทีมผู้ปฏิบัติงานร่วมกับอาจารย์ประจำตำบลลุมปุ๊กและได้ผู้ร่วมกิจกรรมคือชาวบ้าน  ตำบลลุมปุ๊ก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์โดยได้รับการอนุเคราะสถานที่จัดอบรมจากกลุ่มแม่บ้านสตรีหมู่ที่15บ้านโสน ตำบลลุมปุ๊ก ทีมผู้ปฏิบัติงานถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับชาวบ้านในตำบลลุมปุ๊กและจัดนำสินค้าสู่ท้องตลาด

กิจกรรม U2T for BCG BRU FAIR มหกรรมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นกิจกรรมที่เป็นการวางจำหน่ายสินค้าของแต่ละตำบลที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์โดยทางผู้ปฏิบัติงานตำบลของเราได้มีการนำผลิตภัณฑ์ทั้งสองอย่าง คือ น้ำสลัดแก่นตะวันและเนคไทผ้าไหมออกบูธจำหน่ายเพื่อเป็นการต่อยอดและกระตุ้นส่งเสริมผลิตภัณฑ์ให้แก่ชาวบ้านในชุมชนตำบลลุมปุ๊ก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 

กิจกรรม ETC Week การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลจากประชาชนในตำบลเกี่ยวกับประชาธิปไตยโดยทีมผู้ปฏิบัติงานได้มีการประสานงานไปยังศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย(คส.ปชต.)ประจำตำบลลุมปุ๊กและได้รับความอนุเคราะห์จาก นายกัณฑ์ชาติ ชุดไทสง ประธาน คส.ปชต.ประจำตำบลได้ให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของการทำงานและยังพาลงพื้นที่ไปยังหมู่บ้านในตำบลลุมปุ๊กเพื่อสำรวจและเก็บข้อมูลสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้