ลงพื้นที่ เพื่อสอบถามบทบาทหน้าที่และการดำเนินงานของศส.ปชต. ตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยนางสาวลัดดา กะรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ทำงานภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมรากฐานหลังโควิดด้วยฐานเศรษฐกิจ BCG มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

ให้ความรู้ประชาธิปไตยแก่ฐานพลังมวลชน และประชาชนกลุ่มต่างๆ ทำให้ประชาชนเกิดจิตสำนึกและมีพฤติกรรมเป็นพลเมือง
1.สร้างและขยายเครือข่ายพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย ให้มีจำนวนมากขึ้น และมีการทำงานร่วมกันจะเกิดพลังในการเปลี่ยนแปลงมหาศาล                                                                                                                                                                                         2.ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนประชาธิปไตย(หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีพลเมืองจำนวนมากจะเป็นหมู่บ้าน/ชุมชนประชาธิปไตยต้นแบบ ที่ผู้คนมีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย เช่น มีความรักสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ใช้เหตุผลบนความแตกต่าง เคารพสิทธิเสรีภาพ เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีวินัยและความรับผิดชอบ
3.ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมประชาธิปไตยในตำบล
4.มีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้ง เช่น
(1) รวบรวมข้อมูลการเลือกตั้งเช่น สถานที่เลือกตั้ง รายชื่อผู้เคยเป็น กปน. จำนวนผู้มาใช้สิทธิ สถิติบัตรดี บัตรเสีย เรื่องร้องเรียนฯลฯ
(2) แสวงหาและพัฒนา กปน. มืออาชีพจากเครือข่ายพลเมืองฯ
(3) เตรียมพลเมืองสนับสนุนการเลือกตั้ง เช่น รณรงค์ประชาสัมพันธ์ /เครือข่ายการข่าว