โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจBCG (u2t for BCG)

ชื่อผู้ปฎิบัติงาน :นางสาว นงนภัส กางรัมย์ (ประเภท ประชาชน)

หลักสูตร ID25-2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตำบลประทัดบุ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

 

กิจกรรมและการปฏิบัติการในช่วงเดือนกันยายน 2565

วันที่ 5 กันยายน 2565

ผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ชุมชนตำบลประทัดบุ

1.ดำเนินกิจกรรม ECT WEEK

การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการสร้างพลเมืองคุณภาพ ร่วมกันกับทาง ศูนย์การศึกษานอกระบบ (กศน.ประจำตำบลประทัดบุ) โดยการนำของคุณครู สุนันทา ราชประโคน หัวหน้ากศน.ตำบลประทัดบุ (เลขา ศส.ปชต.ตำบลประทัดบุ) และคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล เพื่อเรียนรู้กลไกการขับเคลื่อนภารกิจการเสริมสร้างพลเมือง จากนั้นจึงได้รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์และสรุปผลร่วมกัน

2.การพัฒนาผลิตภัณฑ์

2.1 การออกแบบการทอผ้าไหมเพื่อทำเป็นผ้าพันคออบสมุนไพร

1.2 การออกแบบเสื่อกกเพื่อทำรองเท้าสปาสมุนไพร

3.การจัดจำหน่าย

มีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในงาน U2T for BCG BRU Fair มหกรรมจำหน่ายสินค้า คัดสรรคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ในระหว่างวันที่ 15-18 กันยายน 2565