ข้าพเจ้า นางสาวพุธิตา  พลศักดิ์เดช ผู้ปฏิบัติงานประเภท (ประชาชน)

ในเดือนกันยายน 2565 ข้าพและทีมงานU2t คณะอาจารย์ได้ลงพื้นที่อบรมเชิงปฏิบัติงานในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มทอผ้าไหม และกลุ่มทอเสื่อกก ได้ร่วมกันออกแบบและช่วยแม่ๆในกลุ่มพัฒนาเสื่อกกแปรูปทำเป็นรองเท้าอบสมุนไพรโดยแม่ๆสมาชิกในกลุ่มได้ท่อเสื่อกกที่ใส่ร่วมกับสมุนไพรตะไคร้หอม และนำมาแปรูปทำเป็นรองเท้าสปามุนไพร

ข้าพเจ้าและทีมU2tได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่ปฏิบัติบัติงานจัดกิจกรรมร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย(ศส.ปชต.)เพื่อเผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับเรื่องการเมืองเรื่องใกล้ตัว วิถีประชาธิปไตยในชีวิตประจำวัน ผู้แทนที่พึ่งประสงค์ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการน้อมำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต ให้แก่ประชาชนในพื้ที่

จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมการขายสินค้าและการเปิดตลาดขายแบบออนไลน์ เพื่อให้คนในชุมชนมีศักยภาพในการเรียนรู้และการรับออเดอร์สินค้าในการสั่งซื้อในช่องทางออนไลน์ การขายสินค้าได้หลากหลายเพิ่มมากขึ้น