ข้าพเจ้านายวรสิทธิ์ ยอดรักษ์ (ภาคประชาชน) ผู้ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ( U2T for BCG ) ตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

จากที่ข้าพเจ้าลงพื้นที่สำรวจ และได้เข้ารับการอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้ากับชาวบ้านตำบลสี่เหลี่ยมและสมาชิกในโครงการ ของสาขาวิชานวัตกรรมอาหารและแปรรูป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา โดยมีวิทยากรผู้มีความรู้ ความชำนาญมาลงพื้นที่ให้คำแนะนำ สอนวีธีการทำข้าวเกรียบแปรรูปจากเห็ดนางฟ้า ทำให้ตัวข้าพเจ้าและชาวบ้านตำบลสี่เหลี่ยมมีความรู้ความเข้าใจในเทคนิค และวิธีในการนำผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้ามาแปรรูปให้ได้มูลค่า เพื่อเพิ่มยอดขายและยกระดับเศรษฐกิจในตำบลสี่เหลี่ยม

หลังจากที่ได้รับการอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้ากับชาวบ้านตำบลสี่เหลี่ยมแล้ว ทางผู้ปฏิบัติงานได้มีการจัดบูธที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ในวันที่ 15-18 กันยายน 2565