ข้าพเจ้า นางณัฐพัชร์ พาแกดำ ประเภทประชาชน ผู้ปฏิบัติงานตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development)” หรือโครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG” ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จากลงพื้นที่ปฏบัติงานประจำเดือนกรกฏาคม กันยายน 2565 มีรายละเอียดงานดังนี้

วันที่ 5-9 กันยายน 2565

ได้เข้าร่วมกิจกรรม ECT WEEK โดยลงพื้นที่ในตำบลสะเดาเข้าพบประชาชนพร้อมผู้นำหมู่บ้านเพื่อประสานงานและปฏิบัติงานตามที่กิจกรรมกำหนดให้ คือ เรื่องการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือในการประสานงานให้ข้อมูลจากทางผู้ใหญ่บ้าน

วันที่ 13  กันยายน 2565

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ ทำกิจกรรมการเตรียม สินค้าเพื่อไปจำหน่าย ในวันที่ 15 – 18 กันยายน 2565 โดยทางทีมได้มีการแบ่งหน้าที่ในการเตรียมสินค้าอย่างเป็นระบบ

• มีการแบ่งหน้าที่กันเรื่องที่จะไปออกบูทในวันที่ 15-18 กันยายน 2565 ระหว่างประชาชนกับบัณฑิต ว่าใครจะไปวันไหนบ้าง
• ร่วมกันออกแบบบรรจุภัณฑ์ เลือกลักษณะถุงบรรจุภัณฑ์

ทีมงาน U2T ตำบลสะเดาร่วมกันเตรียมผลิตภัณฑ์ เพื่อนำไปออกจำหน่ายที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 15-18  กันยายน 2565 มีการแพ็คสินค้าใส่ถุงแพ็กเกจ และติดสติ๊กเกอร์โลโก้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ไปจำหน่ายในวันงาน ดังกล่าว